Uppgifter | Skogscentralen

Uppgifter

Skogscentralen har som uppgift att främja samhällets och medborgarnas välfärd genom att stärka skogsbranschens konkurrensfördel och hållbarhet. Vi fullgör vår uppgift tillsammans med våra kunder, partner och hela samhället.

Vi främjar skogs- och träbaserade näringar

Skogscentralen leder varje år tiotals projekt som går ut på att utveckla näringsverksamheter och nya tjänster som gagnar skogs- och träbranschen, skogsägarna och det finländska samhället. Vi utbildar också fackmän i skogs- och naturvård, skogslagstiftning och skogsnäring.

Vi betjänar skogsägare och organisationer

På Skogscentralen arbetar skogsrådgivare som hjälper kunderna att vårda, utnyttja och njuta av sin skog. Vi ger kundservice i form av personliga möten, kundstöd, nättjänster och utbildning. E-tjänsten MinSkog.fi är vårt viktigaste verktyg.

Skogscentralen står också till tjänst med råd om skogsnäringen för organisationer inom skogs- och träbranschen.

Vi finansierar skogs- och naturvårdsarbeten

Skogscentralen finansierar privata skogsägares skogs- och naturvårdsarbeten genom statens budgetfinansiering. Finansieringen grundar sig på lagstadgade stödformer, av vilka det så kallade Kemera-stödet enligt lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk är det viktigaste. Via METSO-programmet stöder Skogscentralen skyddet av skogarna genom att bevilja miljöstöd för skogsbruk och finansiera naturvårdsprojekt.

Vi informerar om skogarna och skogsbruket i Finland

Vi har till uppgift att ge ut opartisk information om skogarna, skogsnaturen och skogsbruket i Finland. Informationen grundar sig på forskningsrön och praktiska erfarenheter. Vi informerar om användningen, förnyelsen och skyddandet av skogarna. Vidare informerar vi om näringarna och nya tjänster i branschen. Vårt mål är att framhäva skogs- och träbranschens betydelse, godtagbarhet, värdepluralism och synlighet i den offentliga diskussionen.

Vi samlar in, upprätthåller och drar nytta av skogsdata

Skogscentralen producerar aktuell information om skogarna i Finland. Vår skogsdatabas är störst i världen, och den täcker redan tre fjärdedelar av den privata skogsarealen i landet. Nuförtiden görs arbetet med laserskanning och terrängmätningar. Aktuell information om skogarna är grunden för vår verksamhet och en viktig informationskälla för våra kunder.

Informationen om skogstillgångarna står till förfogande för skogsägarna och hela skogsbranschen i tjänsten MinSkog.fi. Tjänsten är en mötesplats för skogsägarna och organisationerna i skogsbranschen: med skogsägarens samtycke kan skogsdata distribueras till aktörer som tillhandahåller skogstjänster.

Vi övervakar efterföljandet av skogslagstiftningen

Vi kontrollerar genomförandet av skogsägarnas skogs- och naturvårdsarbeten, resultaten av skogsfackmännens arbete i skogarna och en lagenlig användning av offentligt finansieringsstöd. Vårt arbete grundar sig bland annat på skogslagen, lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk och lagen om bekämpning av skogsskador.

Skogscentralens vision och värden

Vi vill vara modiga och aktiva och ta initiativ för det gemensamma bästa. Vi nöjer oss inte med att reagera på behoven och svara mot dem, utan vi förutspår också behov och erbjuder lösningar för dem.

Vi är ett experthus som betjänar och främjar skogsbruket. Vårt mål är att skapa värde och tillväxt från skogen och möjliggöra skogsbranschens framgång genom kunnande och samarbete.

Vår verksamhet grundar sig på våra värden:

  • Framsteg
  • Samarbete
  • Ansvar
  • Objektivitet

.