Trädslagsvalet vid förnyelsen | Skogscentralen

Trädslagsvalet vid förnyelsen

Mer information

Riitta Raatikainen
t.f. ledande expert på naturvård
tfn 050 314 04 40
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi
Du kan också ge respons och utvecklingsförslag till henne.

  • I skogsvården strävar vi ofta till en trädslagsblandning, trots att man vid planteringen eller sådden använder bara ett trädslag. Andra trädslag kommer in genom naturlig förnyelse och rekommendationen är att spara en lämplig andel av dem, också för att garantera bästa möjliga tillväxt.
  • Redan ett extra trädslag berikar naturen eftersom det hämtar med sig ett stort antal arter som följeslagare. Skogens hälsa och motståndskraft mot skador är bättre i ett blandbestånd.
  • Det finns relativt få trädslag i våra skogar, men de har alla stor betydelse för skogens biologiska mångfald. Trädslagen skiljer sig från varandra när det gäller de strukturella egenskaperna och de upprätthåller därför olika artsammansättningar. Till exempel växtätare kan vanligen utnyttja endast vissa trädslag eller vissa delar av trädet. Det växer också olika typer av lavar på olika trädstammar och de bryts ner av olika specialiserade arter.
  • Vi ska vårda olika inhemska trädslag mångsidigt. För att vi ska uppnå naturvårdsmålen ska vi sikta på bestånd som består av minst tre olika trädslag. Den sammanlagda målsatta andelen minoritetsträdslag är 20–30% av beståndets volym under hela omloppstiden. Ädla lövträd rekommenderas speciellt i södra Finlands lundar.
  • Det lönar sig inte att i hyggesrensningen röja ner all den underväxt som finns kvar efter en förnyelseavverkning. Lämna i stället trädgrupper att växa. Om det naturliga plantuppslaget är tillräckligt tätt och utvecklingsdugligt kan man till den delen spara i kostnaderna för markberedning och förnyelse.
 

.