Gå direkt till innehållet

Stöd för vård av skogsnaturen

Service

Stödet för vård av skogsnaturen är avsett för att främja vård av skogsnaturen.

Stöd för vård av skogsnaturen kan beviljas för

 • sådana arbeten för vård och iståndsättning av livsmiljöer som är viktiga med tanke på mångfalden och som sträcker sig över flera fastigheters områden
 • återställande av skogs- och torvmarksmiljöer
 • förebyggande eller avhjälpande av skador på vattendrag orsakade av skogsdikning, om åtgärden är av större betydelse än vanligt för vård av vatten och vattennaturen, och om kostnaderna inte kan hänföras till den som har orsakat dem
 • hyggesbränning som främjar skogarnas mångfald
 • utrotning av främmande arter i skogsnaturen och förhindrande av spridning av dessa till skogsbruksmark
 • övriga regionalt betydelsefulla projekt som motsvarar de ovan nämnda och som betonar vården av skogsnaturen, skogligt mångbruk och skogarnas landskaps-, kultur- och rekreationsvärden.

Stödet är avsett för arbeten i privata skogar. Den som verkställer projektet kan söka stödet.

Verkställaren väljs i en öppen projektsökning. De aktörer i skogsbranschen som har tillräcklig kompetens att göra arbetena kan delta i sökningen. Skogscentralen poängsätter ansökningarna och väljer den aktör som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga
anbudet. Den valda aktören förbinder sig att genomföra projektet enligt den kostnadsberäkning som den har meddelat i ansökan.

Sök stödet innan du inleder arbetet. Inled arbetet först när Skogscentralen har godkänt finansieringsansökan och verkställighetsplanen.

Stödet för vård av skogsnaturen kan ersätta helt rimliga kostnader för planering och verkställande av projektet.

Stödet för vård av skogsnaturen är ett arbetsslag i helheten av Kemera-stöd. Det finns bara begränsat med anslag för Kemera-stöden varje år. Skogscentralen beviljar stödet. Stödet är beskattningsbar inkomst.

Kriterierna för godkännande av ansökningar är hur betydande, verksamma och kostnadseffektiva åtgärderna är. Stödet beviljas för regionalt betydande projekt som betonar vården av skogsnaturen, skogligt mångbruk och skogarnas landskaps-, kultur- och rekreationsvärden.

En förutsättning för stödet är att Skogscentralen har godkänt verkställighetsplanen. Arbetena kan inledas först efter att Skogscentralen har godkänt ansökan och verkställighetsplanen.

Verkställighetsplanen ska innehålla följande uppgifter:

 1. Åtgärder som görs i fält, separat för varje arbetsslag
 2. Information om tillstånd och anmälningar som behövs samt information om de kontakter med myndigheterna som gäller tillstånd och anmälningar som är anhängiga
 3. Kostnadsberäkning där det framgår hur projektets kostnader fördelar sig på planerings-, arbets- och övriga kostnader. Om det är frågan om ett samprojekt meddela kostnaderna per fastighet.

Bifoga kopior på beviljade tillstånd.

Arbetena i verkställighetsplanen ska konkurrensutsättas. Stödet bestäms enligt de verkliga kostnaderna för verkställandet.

Markägaren kan få ersättning för ekonomiskt bortfall på grund av bränning av naturvårdsträd. Ersättningen bestäms så att man multiplicerar den uppskattade volymen av det marknadsdugliga trädbeståndet före bränningen med rotpriset per kubikmeter virke för det område som bestäms utifrån landskapsindelningen.

Kemera-stödet är avsett för att stöda privata markägares (skogsägares) skogsvård. Med privata markägare avses:

 • fysiska personer
 • innehavare av arrenderätt, av nyttjanderätt som baserar sig på testamente, av efterlevande makes besittningsrätt, av pensionsrätt eller någon annan motsvarande rätt, om innehavaren är en fysisk person
 • sådana samfund, sammanslutningar och dödsbon där alla bolagsmän, medlemmar eller delägare är fysiska personer och samfundets eller sammanslutningens huvudsakliga syfte är att bedriva gårdsbruk eller skogsbruk
 • stiftelser vars verksamhet till största delen utgörs av bedrivande av gårdsbruk eller skogsbruk
 • delägarlag för samfällda skogar och delägarlag för samfälligheter, enligt lagen om samfälligheter (758/1989), som till minst 50 procent ägs av fysiska personer.

Sökningen av naturvårdsprojekt sker tre gånger om året. Se på Skogscentralens webbplats vilka projekt som är öppna för att sökas.

Lämna in dokumenten till Skogscentralen inom utsatt tid. Du hittar dem på Skogscentralens webbplats.

När du har fått beslutet att du har blivit vald som verkställare sök stöd för vård av skogsnaturen.

Printa ut ansökningsblanketterna på Skogscentralens webbplats och skicka dem till Skogscentralen per skyddad e-post.

Skicka finansieringsansökan till Skogscentralen per skyddad e-post. Skriv i rubrikfältet:

Finansieringsansökan, vård av skogsnaturen, kommun där arbetet görs, landskap

Till exempel:
Finansieringsansökan, vård av skogsnaturen, Vasa, Österbotten

Du kan också lämna in blanketterna till Skogscentralens kontor i Lahtis.

Anmälan om verkställande efter arbetet

När arbetet är slutfört lämna in en anmälan om verkställande till Skogscentralen inom utsatt tid. Du ser i finansieringsbeslutet när du senast ska lämna in anmälan om verkställande.

Du kan anmäla gjorda arbeten och söka utbetalning i den takt hur arbetena framskrider. Det minsta stödbeloppet som betalas ut är 300 euro. Den sista posten som betalas ut ska vara minst tio procent av det totala stödbeloppet som har beviljats.

Skicka anmälan om verkställande till Skogscentralen per skyddad e-post. Skriv i rubrikfältet:

Anmälan om verkställande, finansieringsbeslutets nummer, kommun där arbetet görs, landskap

Till exempel:
Anmälan om verkställande, vård av skogsnaturen, 11-2016-1234-P1-1, Vasa, Österbotten

Du kan också lämna in blanketterna till Skogscentralens kontor i Lahtis.


Uträtta ärenden i tjänsten

E-tjänster

Via skyddad e-post skickar du ansökningar om stöd för skogsbruk, anmälningar om hjortdjursskador och bilagor till Skogscentralen datasäkert.

Använd skyddad e-post om ditt meddelande eller bilagorna innehåller personbeteckningar eller uppgifter om bankkonto som ska skyddas.

Skicka skyddad e-post så här
1. Öppna blanketten för att skicka skyddad e-post genom att klicka på Till e-tjänsten.
2. Skriv in din e-postadress i punkten Avsändarens e-postadress.
3. Skriv rubriken i fältet Ämne och ditt meddelande i fältet Meddelandetext.
4. Om du vill skicka bilagor, välj filerna.
5. Välj "Skicka en kopia av den skyddad e-post till min egen e-postadress" om du vill en kopia av meddelandet.
6. Klicka på Sänd. Du behöver ännu bekräfta leveransen enligt punkt 7 innan ditt meddelande sänds till mottagaren.
7. Öppna din egen e-post och bekräfta leveransen. Du har fått ett verifieringsmeddelande till din e-post. Öppna meddelandet och tryck på länken. Först nu sänds ditt skyddade e-postmeddelande till mottagaren. Om du inte hittar meddelandet i din inkorg, kolla också din skräppostmapp. Om du inte bekräftar leveransen via din egen e-post, sänds ditt meddelande inte till mottagaren.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift, kontrollera avgiften hos din operatör.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Via skyddad e-post skickar du dokument till Skogscentralens registratorskontor datasäkert.

Du kan skicka till exempel tillstånd att hantera ärenden för anvädning av MinSkog.fi samt dokument och bilagor som rör samfällda skogar, skogsförseelser och konkurrensutsättning. De kan innehålla personuppgifter eller affärshemligheter som ska skyddas.

Skicka skyddad e-post så här
1. Öppna blanketten för att skicka skyddad e-post genom att klicka på Till e-tjänsten.
2. Skriv in din e-postadress i punkten Avsändarens e-postadress.
3. Skriv rubriken i fältet Ämne och ditt meddelande i fältet Meddelandetext.
4. Om du vill skicka bilagor, välj filerna.
5. Välj "Skicka en kopia av den skyddad e-post till min egen e-postadress" om du vill en kopia av meddelandet.
6. Klicka på Sänd. Du behöver ännu bekräfta leveransen enligt punkt 7 innan ditt meddelande sänds till mottagaren.
7. Öppna din egen e-post och bekräfta leveransen. Du har fått ett verifieringsmeddelande till din e-post. Öppna meddelandet och tryck på länken. Först nu sänds ditt skyddade e-postmeddelande till mottagaren. Om du inte hittar meddelandet i din inkorg, kolla också din skräppostmapp. Om du inte bekräftar leveransen via din egen e-post, sänds ditt meddelande inte till mottagaren.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Blanketter

Med den här blanketten kan du anmäla gjorda arbeten och söka utbetalning inom ett naturvårdsprojekt.

Leveransinformation

Finlands skogscentral
Skicka blanketten till Skogscentralen via skyddad e-post "Skogsbrukets stöd och anmälningar om hjortdjursskador" eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Med den här blanketten kan en aktör i skogsbranschen ansöka om att få verkställa ett naturvårdsprojekt som Skogscentralen har planerat.

Skogscentralen planerar regionala projekt för vård av skogsnaturen enligt 21 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera), och utlyser dessa projekt att verkställas av aktörer enligt projektansökningsförfarandet i lagens 23 §. Det kan finnas högst tre ansökningsomgångar per år. Det kan finnas flera naturvårdsprojekt per ansökningsomgång.

Målet med projektutlysningen är att för naturvårdsprojekten hitta kunniga aktörer som tar helhetsansvaret för att planera och genomföra naturvårdsåtgärder.

Leveransinformation

Finlands skogscentral
Skicka blanketterna till Skogscentralens registratorskontor per skyddad e-post eller till Skogscentralens kontor i Lahtis.
Uppdaterad

En aktör i skogsbranschen kan ansöka om att få verkställa ett naturvårdsprojekt som Skogscentralen har planerat. Bifoga den här blanketten när du ansöker om att få verkställa ett naturvårdsprojekt.

Skogscentralen planerar regionala projekt för vård av skogsnaturen enligt 21 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera), och utlyser dessa projekt att verkställas av aktörer enligt projektansökningsförfarandet i lagens 23 §. Det kan finnas högst tre ansökningsomgångar per år. Det kan finnas flera naturvårdsprojekt per ansökningsomgång.

Målet med projektutlysningen är att för naturvårdsprojekten hitta kunniga aktörer som tar helhetsansvaret för att planera och genomföra naturvårdsåtgärder.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogsentralens registratorskontor per skyddad e-post eller till Skogscentralens kontor i Lahtis.
Uppdaterad

Med den här blanketten kan du göra finansieringsansökan för uppgörande och verkställande av verkställighetsplan för
naturvårdsprojekt.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogsentralens registratorskontor per skyddad e-post eller till Skogscentralens kontor i Lahtis.
Uppdaterad

Telefonservice

Skogscentralens kundtjänst betjänar skogsägare och aktörer i skogsbranschen.

Kontaktuppgifter

Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Mondag: 08:00 - 18:00
Tisdag: 08:00 - 18:00
Onsdag: 08:00 - 16:00
Torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 08:00 - 16:00

Länkar

Kemera-stödet är avsett för att stöda privata markägares (skogsägares) skogsvård. På webbsidan presenteras vilka arbetsslag som kan få stöd och ges mer information om stödet.

Gå till webbsidan

Materialet är ämnat som bakgrundsmaterial i samband med att projekt för vård av skogsnatur sökes. På den finskspråkiga sidan hittar du mångsidiga guider, anvisningar och olika presentationsmaterial.

Gå till webbsidan

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Samtalets pris beror på ditt eget operatörsavtal.

Skogscentralen planerar regionala projekt för vård av skogsnaturen enligt 21 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera), och utlyser dessa projekt att verkställas av aktörer enligt projektansökningsförfarandet i lagens 23 §. Det kan finnas högst tre ansökningsomgångar per år. Det kan finnas flera naturvårdsprojekt per ansökningsomgång.

Målet med projektutlysningen är att för naturvårdsprojekten hitta kunniga aktörer som tar helhetsansvaret för att planera och genomföra naturvårdsåtgärder.

Gå till webbsidan

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Samtalets pris beror på ditt operatörsavtal.

Kemera-stödet är avsett för att stöda privata markägares skogsvård.

Gå till webbsidan
Uppdaterad