Gå direkt till innehållet

Stöd för skogsbilvägar

Service

Stödet för byggande eller för grundlig förbättring av skogsbilvägar är avsett för att stöda privata markägares (skogsägares) skogsvård. Stöd kan också beviljas för broprojekt.

Förbättrade eller nybyggda vägar ska lämpa sig för transporter året runt med undantag för de begränsningar som menförestider innebär. Vid broprojekt bör man komma ihåg att följa konstbyggnadsföreskrifterna i dimensioneringen av bron.

Stöd beviljas endast då vägen eller bron byggs eller grundförbättras som ett samprojekt mellan flera fastigheter. En väg som en samfälld skog administrerar betraktas som samprojekt. Transporter som behövs för skogsbruket ska utgöra minst 50 procent av väganvändningen på nya vägar och minst 30 procent på grundligt förbättrade vägar.

Lämna in en skriftlig ansökan innan du inleder arbetet. Du kan inleda arbetet efter att Skogscentralen har godkänt ansökan och verkställighetsplanen.

Finansiering beviljas bara för de projekt som uppfyller kraven. Kostnaderna kan omfatta planerings-, arbets- och materialkostnader.

Stödet för grundlig förbättring är 50 procent av totalkostnaderna i södra och mellersta Finland och 60 procent i norra Finland. För broprojekt är stödet i södra och mellersta Finland 60 procent och i norra Finland 70 procent.

Stödet för en ny väg är 30 procent av totalkostnaderna i södra Finland, 40 procent i mellersta Finland och 50 procent i norra Finland.

Stödet för för byggande eller för grundlig förbättring av skogsbilvägar är ett arbetsslag i helheten av kemera-stöd. Det finns bara begränsat med anslag för kemera-stöden varje år. Skogscentralen beviljar stödet. Stödet är beskattningsbar inkomst.

Stöd för vård av ungskog kan beviljas när följande villkor uppfylls:

 • Väglaget är grundat.
 • En ny väg ska vara minst 500 meter lång.
 • Bredden på överbyggnaden på en grundligt förbättrad väg ska vara minst 3,6 meter.
 • Bredden på överbyggnaden på en ny väg ska vara minst 4 meter.

Arbetena i verkställighetsplanen ska konkurrensutsättas. Stödet bestäms enligt de verkliga kostnaderna.

Väglaget utgör en upphandlande enhet. Detta ska beaktas i konkurrensutsättningen av både planeringen och verkställandet.

För att Skogscentralen ska kunna bevilja stödet behövs en verkställighetsplan som Skogscentralen har godkänt. Arbetena kan inledas först efter att Skogscentralen har godkänt ansökan och verkställighetsplanen.

Planen ska innehålla

 • finansieringsansökan
 • vägplan
 • en karta där bland annat vägdragning, trummor, mötes- och vändplatser samt marksubstanslager har märkts ut
 • uppgifter om delägarfastigheter och ägare
 • miljöutredning
 • uppdelning av kostnaderna i planerings-, arbets- och materialkostnader samt övriga kostnader
 • utredning om kostnaderna och arbetsmängderna per fastighet
 • avtal om utförande
 • protokoll över vägförrättnings- och väglagsmöten
 • dimensionering av vänd och mötesplatser
 • fältundersökningsprotokoll eller motsvarande dokument.

Kemera-stödet är avsett för att stöda privata markägares (skogsägares) skogsvård. Med privata markägare avses:

 • fysiska personer
 • innehavare av arrenderätt, av nyttjanderätt som baserar sig på testamente, av efterlevande makes besittningsrätt, av pensionsrätt eller någon annan motsvarande rätt, om innehavaren är en fysisk person
 • sådana samfund, sammanslutningar och dödsbon där alla bolagsmän, medlemmar eller delägare är fysiska personer och samfundets eller sammanslutningens huvudsakliga syfte är att bedriva gårdsbruk eller skogsbruk
 • stiftelser vars verksamhet till största delen utgörs av bedrivande av gårdsbruk eller skogsbruk
 • delägarlag för samfällda skogar och delägarlag för samfälligheter, enligt lagen om samfälligheter (758/1989), som till minst 50 procent ägs av fysiska personer.

Om samma objekt har fått stöd för iståndsättningsdikning tidigare kan du få stöd på nytt när det har gått tjugo år efter att allt stöd har betalats ut.

Sök stöd för byggande, för grundlig förbättring av skogsbilvägar eller för broprojekt genom att lämna in ansökan och verkställighetsplanen till Skogscentralen. De ska vara framme innan arbetena inleds.

Printa ut blanketterna på Skogscentralens webbplats och skicka dem med bilagorna till Skogscentralen per skyddad e-post. Du kan också skicka dem till Skogscentralens kontor i Lahtis.

Anmälan om verkställande efter arbetet

När arbetet är slutfört lämna in en anmälan om verkställande till Skogscentralen inom utsatt tid. Du ser i finansieringsbeslutet när du senast ska lämna in anmälan om verkställande.

Du kan anmäla gjorda arbeten och söka utbetalning i den takt hur arbetena framskrider. Det minsta stödbeloppet som betalas ut är 300 euro. Den sista posten som betalas ut ska vara minst tio procent av hela stödbeloppet.


Uträtta ärenden i tjänsten

E-tjänster

Via skyddad e-post skickar du ansökningar om stöd för skogsbruk, anmälningar om hjortdjursskador och bilagor till Skogscentralen datasäkert.

Använd skyddad e-post om ditt meddelande eller bilagorna innehåller personbeteckningar eller uppgifter om bankkonto som ska skyddas.

Skicka skyddad e-post så här
1. Öppna blanketten för att skicka skyddad e-post genom att klicka på Till e-tjänsten.
2. Skriv in din e-postadress i punkten Avsändarens e-postadress.
3. Skriv rubriken i fältet Ämne och ditt meddelande i fältet Meddelandetext.
4. Om du vill skicka bilagor, välj filerna.
5. Välj "Skicka en kopia av den skyddad e-post till min egen e-postadress" om du vill en kopia av meddelandet.
6. Klicka på Sänd. Du behöver ännu bekräfta leveransen enligt punkt 7 innan ditt meddelande sänds till mottagaren.
7. Öppna din egen e-post och bekräfta leveransen. Du har fått ett verifieringsmeddelande till din e-post. Öppna meddelandet och tryck på länken. Först nu sänds ditt skyddade e-postmeddelande till mottagaren. Om du inte hittar meddelandet i din inkorg, kolla också din skräppostmapp. Om du inte bekräftar leveransen via din egen e-post, sänds ditt meddelande inte till mottagaren.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift, kontrollera avgiften hos din operatör.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Blanketter

Kemera-stöd kan beviljas för byggande och grundlig förbättring av skogsväg.

Lämna in en anmälan om verkställande till Skogscentralen efter att arbetet är gjort.

Leveransinformation

Finlands skogscentral
Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Med den här blanketten kan du söka stöd för byggande eller för grundlig förbättring av skogsvägar.

Lämna in en skriftlig ansökan innan du inleder arbetet. Du kan inleda arbetet efter att Skogscentralen har godkänt ansökan och verkställighetsplanen.

Leveransinformation

Skicka ansökan till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Gör en verkställighetsplan för byggande av skogsväg eller grundlig förbättring av enskild väg som stöds med Kemera-stöd.

Sök stöd för byggande eller för grundlig förbättring av skogsbilvägar genom att lämna in ansökan och verkställighetsplanen till Skogscentralen. De ska vara framme innan arbetena inleds.

Leveransinformation

Finlands skogscentral
Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Med fullmakten kan du ge någon annan fullmakt att sköta ärenden som gäller ett Kemera-stött projekt.

Leveransinformation

Finlands skogscentral
Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post "Skogsbrukets stöd och anmälningar om hjortdjursskador" eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Telefonservice

Skogscentralens kundtjänst betjänar skogsägare och aktörer i skogsbranschen.

Kontaktuppgifter

Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Mondag: 08:00 - 18:00
Tisdag: 08:00 - 18:00
Onsdag: 08:00 - 16:00
Torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 08:00 - 16:00

Länkar

Kemera-stödet är avsett för att stöda privata markägares (skogsägares) skogsvård. På webbsidan presenteras vilka arbetsslag som kan få stöd och ges mer information om stödet.

Gå till webbsidan

Kemera-stödet är avsett för att stöda privata markägares skogsvård.

Gå till webbsidan
Uppdaterad