Gå direkt till innehållet

Att söka miljöstöd

Service

En privat markägare kan få skogsbrukets miljöstöd för vård eller användning av skogen när man beaktar den biologiska mångfalden i en vidare bemärkelse än vad som bestäms i skogslagen.

Miljöstödet är i första hand avsett för att bevara särdragen i de särskilt viktiga livsmiljöer. Miljöstödet kan också användas till att trygga METSO-programmets livsmiljöer.

Parterna tar fram ett protokoll från diskussionerna. Protokollet och finansieringsbeslutet utgör tillsammans avtalet. Avtalet gäller i tio år.

I avtalet och bilagorna fastställer man vilka begränsningar som gäller vid användning av området. I regel får man inte göra skogsbruksåtgärder på avtalsområdet. Miljöstödsavtalet förs in i fastighetsdatasystemet som Lantmäteriverket upprätthåller. Avtalet antecknas i fastighetsdatasystemet som nyttjandebegränsning.

Miljöstödet består av en grundersättning och en ersättning för avverkningsvärdet. Stöd kan beviljas för beredning av miljöstödsavtalet om det görs på annat sätt än som skogsägarens eget arbete. Du kan också söka stöd för att göra upp en vård- och användningsplan och för att genomföra naturvårdsarbetet enligt vård- och användningsplanen.

Grundersättningen och ersättningen för avverkningsvärdet samt eventuella förberedelserna betalas ut i en post efter att parterna har ingått avtalet.

Miljöstödet är avsett för att stöda privata markägares (skogsägares) skogsvård. Ersättningarna för naturvårdsarbetet som görs enligt vård- och användningsplanen betalas ut på basis av en anmälan om verkställande. Anmälan om verkställande ska man lämna in när arbetet är slutfört.

Miljöstödet är ett arbetsslag i helheten av kemera-stöd. Det finns begränsat med anslag för kemera-stöden varje år. Skogscentralen beviljar stödet. Stödet är beskattningsbar inkomst.

Objekten ska i första hand vara sådana viktiga livsmiljöer som avses i skogslagens 10 § eller livsmiljöer enligt METSO-programmet med viktiga mångfaldsvärden. När objekten avgränsas strävar man efter ekologiskt enhetliga helheter.

Trädfattiga objekt som torvmarker och berg på tvinmark och impediment får i regel inte finansiering, såvida de inte binder ihop trädbevuxna objekt med varandra.

Hur stort miljöstödet blir beror på avtalsobjektens areal och totala bestånd, de omedelbara avverkningsmöjligheterna på fastigheten och det regionala medelrotpriset. Vid uträkningen används en tröskel för liten olägenhet, som är 4 procent eller högst 3 000 euro av fastighetens omedelbara avverkningsmöjligheter. Om ersättningsbeloppet är mindre än 500 euro, utbetalas det inte någon ersättning.

Ersättningen för förberedelserna inför miljöstödsavtalet bygger på verkliga kostnader. Ersättningen är högst 20 procent av storleken på stödbeloppet. Stödbeloppet räknas utifrån det sammanlagda beloppet av grundersättningen och ersättningen för avverkningsvärdet. Dessutom kan det ersättas helt de rimliga kostnader som orsakas av att göra upp och genomföra vård- och användningsplanen.

Miljöstödsavtalen kan bestå av flera skilda objekt som ligger på en ägares en eller flera fastigheter. Stödet beräknas dock separat för varje fastighet. Flera fastigheters beräkningar kan slås ihop i ett avtal.

Kemera-stödet är avsett för att stöda privata markägares (skogsägares) skogsvård. Med privata markägare avses:

  • fysiska personer (den vanligaste ägandeformen bland Kemera-stödmottagare)
  • innehavare av arrenderätt, av nyttjanderätt som baserar sig på testamente, av efterlevande makes besittningsrätt, av pensionsrätt eller någon annan motsvarande rätt, om innehavaren är en fysisk person
  • sådana samfund, sammanslutningar och dödsbon där alla bolagsmän, medlemmar eller delägare är fysiska personer och samfundets eller sammanslutningens huvudsakliga syfte är att bedriva gårdsbruk eller skogsbruk
  • stiftelser vars verksamhet till största delen utgörs av bedrivande av gårdsbruk eller skogsbruk
  • delägarlag för samfällda skogar och delägarlag för samfälligheter, enligt lagen om samfälligheter (758/1989), som till minst 50 procent ägs av fysiska personer.

Sök skogsbrukets miljöstöd genom att lämna in ansökan och bilagorna till Skogscentralen. Du kan få hjälp med förberedelserna innan du sänder ansökan av skogsbranschens aktörer och Skogscentralen.

Skicka ansökan med bilagorna till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.


Uträtta ärenden i tjänsten

E-tjänster

Via skyddad e-post skickar du ansökningar om stöd för skogsbruk, anmälningar om hjortdjursskador och bilagor till Skogscentralen datasäkert.

Använd skyddad e-post om ditt meddelande eller bilagorna innehåller personbeteckningar eller uppgifter om bankkonto som ska skyddas.

Skicka skyddad e-post så här
1. Öppna blanketten för att skicka skyddad e-post genom att klicka på Till e-tjänsten.
2. Skriv in din e-postadress i punkten Avsändarens e-postadress.
3. Skriv rubriken i fältet Ämne och ditt meddelande i fältet Meddelandetext.
4. Om du vill skicka bilagor, välj filerna.
5. Välj "Skicka en kopia av den skyddad e-post till min egen e-postadress" om du vill en kopia av meddelandet.
6. Klicka på Sänd. Du behöver ännu bekräfta leveransen enligt punkt 7 innan ditt meddelande sänds till mottagaren.
7. Öppna din egen e-post och bekräfta leveransen. Du har fått ett verifieringsmeddelande till din e-post. Öppna meddelandet och tryck på länken. Först nu sänds ditt skyddade e-postmeddelande till mottagaren. Om du inte hittar meddelandet i din inkorg, kolla också din skräppostmapp. Om du inte bekräftar leveransen via din egen e-post, sänds ditt meddelande inte till mottagaren.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift, kontrollera avgiften hos din operatör.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Blanketter

Du kan söka skogsbrukets miljöstöd när du beaktar den biologiska mångfalden i en vidare bemärkelse än vad som bestäms i skogslagen.

Miljöstödet är i första hand avsett för att bevara särdragen i de särskilt viktiga livsmiljöer som avses i skogslagens 10 §. Stöd beviljas bara till privata skogsägare.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Med den här blanketten kan du söka miljöstöd enligt kemera-lagen för planering och genomförande av vårdarbeten.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Med den här blanketten kan du anmäla Skogscentralen vårdarbeten som har genomförts på miljöstödsobjektet. Med blanketten kan du också söka utbetalning av stöd för utarbetandet av vårdplanen samt för kostnader för vårdarbetena.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Fastighetsägarna kan befullmäktiga en person att sköta ärenden som gäller miljöstöd. Med den här blanketten kan du anmäla om att du har fullmakt som andra fastighetsägare har gett dig.

Leveransinformation

Skickan blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Telefonservice

Skogscentralens kundtjänst betjänar skogsägare och aktörer i skogsbranschen.

Kontaktuppgifter

Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Mondag: 08:00 - 18:00
Tisdag: 08:00 - 18:00
Onsdag: 08:00 - 16:00
Torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 08:00 - 16:00

Länkar

Kemera-stödet är avsett för att stöda privata markägares (skogsägares) skogsvård. På webbsidan presenteras vilka arbetsslag som kan få stöd och ges mer information om stödet.

Gå till webbsidan

Kemera-stödet är avsett för att stöda privata markägares skogsvård.

Gå till webbsidan

Metsänomistaja
Jos metsässäsi on arvokas luontokohde, jonka haluat turvata, niin voit kysyä metsäalan toimijalta apua ympäristötuen hakemiseen. Listaan on koottu ympäristötuen haussa avustavien toimijoiden yhteystiedot maakunnittain. Valitse toimija metsäsi sijainnin ja toimijan toimialueen mukaan.

Metsäalan toimija
Jos haluat lisätä, poistaa tai päivittää listassa olevia tietoja, ota yhteyttä Metsäkeskuksen asiakastukeen tai luonnonhoidon asiantuntijaan.

Uppdaterad