Tillämpning av skogslagen på skogsskadeområden | Skogscentralen

Tillämpning av skogslagen på skogsskadeområden

Mer information

Yrjö Niskanen
beredskapschef
tfn 029 432 4625
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi

1. Anmälan om användning av skog på skadeområde

På områden som har utsatts för skogsskada gäller skogslagen som normalt och anmälan om användning av skog ska göras enligt de bestämmelserna.

Skogslagens 14 § förutsätter att anmälan om användning av skog lämnas in till Skogscentralen om det ska göras en beståndsvårdande avverkning, förnyelseavverkning, avverkning på grund av skogsskada eller behandling av särskilt viktig livsmiljö enligt skogslagens 10 §.

Drivning av träd som har gått av eller fallit omkull är sådan virkesdrivning som avses i skogslagen, som kräver anmälan om användning av skog (enligt skogslagens 2a § avses med drivning fällning eller kapning av träd och transport av virket från behandlingsområdet till avläggsplatser)

På skogsskadeområden måste man på anmälan om användning av skog ange också skogsskadeområde som avverkningens orsak och i fältet för ytterligare information ange vad som orsakade skadan, till exempel ”upplega” eller ”stormskada”.

Om det handlar om beståndsvårdande avverkning ska metoden anges per figur. Om det handlar om förnyelseavverkning måste också förnyelsesätt anges.

Granskning av tidigare gjord anmälan om användning av skog på grund av skogsskada

Skogsskada kan drabba objekt som ännu inte har avverkats trots att det finns en ”gällande” anmälan om användning av skog för dem. Förutsättningarna för avverkningen kan ha ändrats på grund av skadan. Det finns skäl att granska anmälan om användning av skog om man måste göra en ändring i den ”gällande” anmälan. Ändringen måste göras om det skett en förändring i relation till den tidigare anmälan vad gäller (skogslagens 14 §)

  • avverkningsmetod eller behandlingsområde 

Det finns inte i lagen någon tidsfrist för när anmälan ska granskas. Det ska ändå göras innan åtgärden börjar verkställas.

Anmälan om användning av skog behöver inte göras för avverkning för husbehov.

2. Avvikelse från tidsfristen om tio dagar kräver skilt beslut av Skogscentralen

Enligt skogslagen ska anmälan om användning av skog lämnas in till Skogscentralen senast tio dagar och tidigast tre år innan avverkning eller annan åtgärd påbörjas.

Om man vill göra en avvikelse från tidsfristen om tio dagar måste man söka om dispens för det av Skogscentralen.

Det gäller alltså att söka dispens från tidsfristen för anmälan om användning av skog om man ska driva virke efter skogsskada om inte Skogscentralen har gett andra anvisningar.

Skogscentralen kan enligt skogslagen avvika från tidsfristen om 10 dagar om:

  • det är fråga om en omfattande skogsskada som orsakat stora skador på levande träd och det på objektet som anmälan gäller ska drivas träd som har fallit, skadats eller dött på grund av det skedda och
  • det inte handlar om en särskilt viktig livsmiljö enligt skogslagens 10 §.

Förutom ovan nämnda gäller att Skogscentralen i så fall ska anvisa skadeområdet på vilket det här avvikande förfarandet kan tillämpas. Ofta är skadeområdet en hel kommun.

Skogscentralen överväger i varje enskilt fall om ovan nämnda undantagsförfarande kan tas i bruk och hur den regionala tillämpningen ska se ut. Om undantagsförfarande tas i bruk informerar Skogscentralen skilt om det.

3. Skogsskada i särskilt viktig livsmiljö (skogslagens 10 §)

För åtgärder som gäller en särskilt viktig livsmiljö enligt skogslagens 10 § ska alltid en anmälan om användning av skog göras och vid behov ska dispens från den 10 dagar långa tidsfristen sökas.

Vid drivning av barrträd som har fallit eller skadats på grund av skogsskada från särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagens 10 § ska följande beaktas

  • statsrådets förordning om hållbar skötsel och användning av skog (1308/2013), 15 §
  • lagen om bekämpning av skogsskador (1087/2013) samt de förordningar som getts med stöd av den.

Det rekommenderas i huvudsak att träd som fallit inte drivs från livsmiljöobjekt. Enstaka träd som fallit eller gått av ska man inte driva alls. Om man driver skadade träd till exempel till den del som överskrider gränsvärdet i skogsskadelagen ska åtgärderna genomföras så att livsmiljöns särdrag bevaras. Gränsvärdena överskrids om det i skog som är äldre än plantbestånd finns mer än 10 kubikmeter per hektar skadad gran med en diameter över 10 centimeter eller över 20 kubikmeter per hektar skadat tallvirke med skorpbark med diameter över 10 centimeter.

I fältet för ytterligare information på anmälan om användning av skog beskrivs hur virket drivs och vilken effekt det här har på bevarandet av livsmiljöns särdrag. När skadade träd avlägsnas från objekt enligt skogslagens 10 § ska man i anmälan om användning av skog nämna hur många kubikmeter träd som fallit eller skadats lämnas kvar per hektar.

Om skogsskadan är omfattande och det finns en uppenbar risk för att livsmiljöns särdrag utsätts för risk krävs undantagslov enligt skogslagens 11 § för behandling av livsmiljön. 

Mer information om att söka undantagslov ger Skogscentralens personal.

4. Skogsskada på miljöstödsobjekt (Kemera-lagens 19 §)

Träd som fallit eller på andra sätt skadats som en följd av en skogsskada får inte avlägsnas från miljöstödsobjekt om inte skogsskadelagen förpliktigar en att göra det. Om alla planerade avverkningar och virkesdrivningar ska man alltid komma överens på förhand med Skogscentralen. Områdets skötsel och användning sker i enlighet med miljöstödsobjektet som har gjorts upp mellan skogsägaren och Skogscentralen.

5.  Skogsskadelagen på skogsskadeområden

Skogsskadelagen gäller på områden utsatta för skogsskada. Skogsskadelagen gäller ändå inte lövträd.

Skogsskadelagen förpliktigar trädens ägare att transportera bort skadade träd från beståndet och avlägg inom en utsatt tid. Skadade träd är till exempel stående stammar som brutits av snö eller vind, avbrutna delar av kronan och träd som helt fallit.

Skadade granar måste avlägsnas till den del som överskrider 10 kubikmeter per hektar och skadade tallar med skorpbark till den del som överskrider 20 kubikmeter per hektar. När man räknar ut hur mycket virke som ska avlägsnas räknar man med träd som är över 10 centimeter i diameter. I bestånd som är under en hektar stora tillämpas ovan stående kubikmetersgränser oberoende av areal på beståndet. Rekommendationen är att några träd som har fallit lämnas kvar för mångfaldens skull för att skapa död ved.

Alternativen till att avlägsna träden anges i skogsskadelagens 4 §.

6. Uppkomst av förnyelseskyldighet på skogsskadeområde

Om det efter skogsskada finns tillräckligt utvecklingsdugligt bestånd fördelat jämnt över ett område krävs inte skogsförnyelse. I statsrådets förordning (1308/2013 2 §) anges vad som är ett tillräckligt bestånd efter beståndsvårdande avverkning. När det finns ett utvecklingsdugligt bestånd som stämmer med minimigränsen eller mer kan man fortsätta utveckla beståndet enligt principerna för kontinuerlig beståndsvård och beståndet behöver alltså inte förnyas.

Om det i samband med virkesdrivningen uppkommer ett öppet område större än 0,3 hektar eller laggränsen för beståndets täthet efter beståndsvårdande avverkning underskrids ska skogen förnyas.

.