Stöd för vitaliseringsgödsling av skog | Skogscentralen

Stöd för vitaliseringsgödsling av skog

Mer information

Kemera-blanketterna kan sändas antingen som en bilaga till ett e-postmeddelande på adressen: kemerahakemukset(at)metsakeskus.fi eller per post till följande Skogscentralens kontor: Tavastehus, Vasa, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Kotka, S:t Michel, Nyslott, Karleby, Björneborg, Seinäjoki, Tammerfors, Åbo, Kajana, Kuhmo, Uleåborg, Rovaniemi.

När du skickar finansieringsansökningar eller anmälningar om verkställande till Skogscentralen med e-post, ange följande på rubrikraden:

 • Finansieringsansökan, arbetsslag, landskap eller ort där arbetsplatsen ligger (exempel: Finansieringsansökan, vård av ung skog, Kerimäki, Södra Savolax).
 • Anmälan om verkställande, arbetsslag, finansieringsbeslutets nummer, landskap eller ort där arbetsplatsen ligger (exempel: Anmälan om verkställande, vård av ung skog, 11-2016-1234-P1-1, Kerimäki, Södra Savolax). 
   
 • Blanketter
 • Kontaktuppgifter

Kemera-stöd beviljas endast för vitaliseringsgödsling av skog, inte för beståndsvårdande gödsling.

Det handlar om vitaliseringsgödsling då man rättar till näringsobalansen i marken genom gödsling, då det visat sig att utveckningen av beståndet trots skogsvårdsåtgärder avtar på grund av obalans mellan näringsämnena.

Villkor för beviljande av stöd för vitaliseringsgödsling:

 • Objektets areal ska vara minst 2 hektar och figurstorleken minst 0,5 hektar
 • På torvmark ska näringshalten på objektet motsvara minst lingontorvmo, och området ska vara dränerat på lämpligt sätt
 • Vitaliseringsgödsling utförs antingen med borgödsel eller med aska
 • En förutsättning för stöd är att man vid gödslingen har fäst särskild vikt vid de konsekvenser för vatten och miljö som åtgärden medför, samt vid minskning av eventuella negativa effekter
 • Stödet är 30 procent av totalkostnaderna för planering, arbete, material och analys av näringsämnen.
 • För att stöd ska kunna beviljas behövs en verkställighetsplan som godkänts av Skogscentralen. Åtgärderna kan inledas först efter att Skogscentralen godkänt ansökan och verkställighetsplanen.

Skogscentralens tolkningar om stöd för vitaliseringsgödsling

 

.