Stöd för hopsamling av klenträd | Skogscentralen

Stöd för hopsamling av klenträd

Mer information

Kemera-blanketterna kan sändas antingen som en bilaga till ett e-postmeddelande på adressen: kemerahakemukset(at)metsakeskus.fi eller per post till följande Skogscentralens kontor: Tavastehus, Vasa, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Kotka, S:t Michel, Nyslott, Karleby, Björneborg, Seinäjoki, Tammerfors, Åbo, Kajana, Kuhmo, Uleåborg, Rovaniemi.

När du skickar finansieringsansökningar eller anmälningar om verkställande till Skogscentralen med e-post, ange följande på rubrikraden:

  • Finansieringsansökan, arbetsslag, landskap eller ort där arbetsplatsen ligger (exempel: Finansieringsansökan, vård av ung skog, Kerimäki, Södra Savolax).
  • Anmälan om verkställande, arbetsslag, finansieringsbeslutets nummer, landskap eller ort där arbetsplatsen ligger (exempel: Anmälan om verkställande, vård av ung skog, 11-2016-1234-P1-1, Kerimäki, Södra Savolax).
     
  • Blanketter
  • Kontaktuppgifter

Stöd kan beviljas för hopsamling av klenträd i samband med vård av ungskog. En skriftlig ansökan om stöd ska lämnas in innan arbetet påbörjas. Arbetet kan inledas genast efter att ansökan lämnats in. När arbetet är utfört ska en anmälan om verkställande lämnas till Skogscentralen.

Villkor för beviljande av stöd:

  • I södra och mellersta Finland ska minst 35 fastkubikmeter klenträd samlas in per hektar, i norra Finland minst 25 fastkubikmeter.
  • Klenvirket som samlas ihop ska transporteras från skogen och placeras vid en fjärrtransportrutt.
  • Mängden hopsamlat klenvirke ska konstateras i en mätningshandling enligt lagen om mätning av virke (414/2013).

.