Statistik och kartor

Skogscentralen samlar in information om skogarna. Varje år kartläggs 1,5 miljoner hektar skog. Detaljerade skogsdata publiceras i tjänsten MinSkog.fi för skogsägarna, och aktörerna i skogsbranschen får tillgång till samma information med skogsägarens tillstånd. Vi lyfter också fram regional information om skogstillgångar som kan utnyttjas till exempel vid planeringen av nya anläggningar som använder trä som råmaterial.

Alla kommersiella avverkningar ska anmälas till Skogscentralen. Vi följer upp användningen av skogstillgångarna och virkeshandeln utifrån anmälningar om användning av skog. Vidare följer vi upp användningen av stöden för skogsbruket och informerar skogsägare och organisationen i skogsbranschen om återstående medel.

Med hjälp av sporadiska inspektioner kontrollerar vi kvaliteten på skogsvården och drivningen av virket. Vi övervakar att de viktigaste förpliktelserna i skogslagen fullgörs. På basis av hundratals mätningar publicerar vi information om kvaliteten på virkesdrivningen och hur naturen tagits i beaktande vid skogsavverkningar.

Vi upprätthåller en beredskap för skogsskador och följer varje år upp bland annat förekomsten av granbarkborre. Vi strävar också efter att förutse förekomsten av skadeinsekter utifrån vindhärjningar och tidigare insektskador.

Delta i en webbföreläsning!

Datum för alla webbinarier
Skogscentralens samtliga kurser och evenemang