Spara en övergångszon mot torvmarken | Skogscentralen

Spara en övergångszon mot torvmarken

Mer information

Riitta Raatikainen
t.f. ledande expert på naturvård
tfn 050 314 04 40
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi
Du kan också ge respons och utvecklingsförslag till henne.

  • Övergångszonen mellan momark och torvmark är ett område med speciella drag i trädbeståndet och i växtligheten.
  • Exempel på särdragen är trädbestånd av flera olika trädslag och kronskikt, livskraftigt blåbärsris och annan risvegetation. Kännetecknande är också fuktig mark.
  • Övergångszonen gynnar både torvmarkens och moskogens organismer. Speciellt viktig är en mångsidig och riklig insektsfauna, som erbjuder föda till hönsfåglarnas ungkullar, och ett tätt trädbestånd som ger skydd nära matställena.

Slyröjning och röjning

• Vid slyröjning och röjning bevarar vi så bra som möjligt det skydd som underväxtträden och buskarna ger. Speciellt viktigt är det att mot torvmarken lämna låga växter till skydd för viltet. Målet är att trädbeståndets höjd minskar mot torvmarken till.
• Spara träd och buskar med litet virkesproduktionsvärde. Ta inte bort något trädslag helt och hållet på övergångszonen.
• Övergångszonerna minskar kostnaderna för plantbeståndsvården motsvarande sin areal.

Bilderna 1 och 2. Lämna en övergångszon mot torvmarken. 

Beståndsvårdande avverkningar

• Undvik förröjning och lämna viltbuskage. Gör vid behov en förröjning endast runt gagnvirkesträden.
• Dra det yttersta körstråket på avverkningsytan på hård mark. Till övergångszonen drar vi på sin höjd stickspår.
• Avverkningen på övergångszonen görs som en höggallring eller plockhuggning. Vi ökar variationen genom att spara täta beståndspartier och genom att ta bort grupper av träd.
• Det yttersta diket vid kanten ska inte rensas, och om möjligt ska det täppas till.

Bild 3. Lämna en tillräckligt bred övergångszon mot torvmarken både vid beståndsvårdande avverkning och vid förnyelseavverkning.

Bild 4. Lämna det yttersta diket orensat både vid beståndsvårdande avverkning och vid förnyelseavverkning.

Förnyelseavverkning

• Vi lämnar en övergångszon på minst 15 meter också på de ställen där förändringen är tvär och området är smalt.
• Vi undviker förröjning och lämnar viltbuskage. Vid behov gör vi en förröjning endast runt gagnvirkesträden.
• Vi drar det yttersta körstråket på avverkningsytan på hård mark. Till övergångszonen drar vi på sin höjd stickspår.
• Det yttersta diket vid kanten rensar vi inte, och om möjligt täpper vi till det.

.