Spara död ved | Skogscentralen

Spara död ved

Mer information

Riitta Raatikainen
t.f. ledande expert på naturvård
tfn 050 314 04 40
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi
Du kan också ge respons och utvecklingsförslag till henne.

  • Med död ved avser vi en död trädstam eller en del av en trädstam där nerbrytande organismer kan leva.
  • Vi sparar döda träd för att upprätthålla artmångfalden. I den döda veden lever tusentals organismer som tryggar balansen i skogsnaturen genom att de deltar i nerbrytningen och cirkulationen av näringsämnen.
  • Bristen på hård och mjuk död ved är den största enskilda orsaken till att antalet skogslevande arter har minskat. Ungefär 500 hotade och hänsynskrävande arter är beroende av död ved.

Beståndsvårdande avverkningar och förnyelseavverkning

• Vid alla skogsbruksåtgärder sparar vi den döda veden, i synnerhet de grova stammarna. Vi kör runt lågor som är långt förmurknade. De färska grova lågorna flyttar vi åt sidan.
• När skogsägaren sparar enstaka döda murknande träd medför det inga inkomstförluster. Om det finns rikligt med lågor kan det uppstå kostnader när man kör runt dem eller flyttar dem.
• Om man tar ut energived från avverkningsytan blir utfallet av energived och därmed inkomsterna mindre om man lämnar kvar färsk hård död ved.
• Man kan fälla en torraka om det finns uppenbara risker för skador på människor eller egendom ifall torrakan faller av sig själv.
 

Bild 1. Granbarkborren lever inte i granar där barken faller av. Det medför alltså ingen risk för insektsskador att lämna kvar dessa stammar i skogen.
Bild 2. Grova lövträd med mjuk död ved är speciellt värdefulla för den biologiska mångfalden eftersom de är så sällsynta.

.