Södra serviceområdets nyhetsbrev till intressentgrupper

Läs om de aktuella frågorna i nyhetsbrevet 4/2019

 

Beredningen av de regionala skogsprogrammen har nått verkstadsskedet

Beredningen av de regionala skogsprogrammen för 2021-2025 är i full gång. I november fortsatte arbetet med verkstadsdagar.

Deltagarna arbetade i olika verkstäder med teman som skogsdata och plattformsekonomi, resurseffektivt och hållbart skogsbruk, planläggning, logistik och skogsvägar, naturturism och naturprodukter, naturhänsyn i ekonomiskog, kompetens och utbildning samt skogsfastighetsstruktur.

Slutsatserna från verkstäderna kommer att bilda stommen i det regionala skogsprogrammet som nu börjat ta form. Programmet ritar upp de viktigaste målen för skogsbranschen och ger förslag på vilka åtgärder som behövs för att målen ska nås.

Skogsråden ansvarar för beredningen av skogsprogrammen, och Skogscentralens experter bidrar med sin sakkunskap.

Skogsprogramsarbetet fortsätter med Vi pratar om skogen-evenemang i februari-mars.

Stort intresse i Vasa

Den 21 november samlades uppemot 40 representanter för olika organisationer och intressegrupper till en verkstadsdag i Vasa för att planera innehållet i det kommande skogsprogrammet för Österbotten.

Lönsamheten var en aspekt som togs upp i flera av verkstäderna. När det gäller till exempel naturprodukter som sav och sprängtickor eller naturturism och inkvarteringar är lönsamheten en avgörande faktor för om det ska bli någon verksamhet.

Andra teman som diskuterades och som bör uppmärksammas i skogsprogrammet är behovet av terminaler och lastningsplatser för järnvägen och för landsvägstrafikanternas behov samt mellanlager för virke.

Skogsvård, naturhänsyn och klimatet betonades i Tavastland

Vid rådgivning och kontakter med skogsägare i Tavastland bör man berätta om alla alternativ för avverkningar och skötselarbeten, så att skogsägarna har faktaunderlag för att välja åtgärder som passar just deras mål.

Plantskogsvården och användningen av Kemera-medel bör bli effektivare under de närmaste åren, så att skogen binder kol effektivare. Ett av de viktigaste målen i det regionala skogsprogrammet för Tavastland skulle vara att få fart på skogsvården, så att de ansvarsfulla investeringarna i kog börjar öka. Skogens hälsa är också ett ämne som behöver uppmärksammas i landskapet.

När det kommer till naturhänsynen i ekonomiskog bör man framskrida raskt med frivilliga ”Metso-åtgärder”. Man bör skapa växande efterfrågan på naturvård och vattenvård. Behovet av naturdata och det digitala kunnandet kommer att öka under programperioden, och det innebär utmaningar för dem som arbetar i skogsbranschen.

Hållbarhet betonas i Nyland

I Nyland är situationen för skogssektorn en annan än i resten av landet. Den täta bebyggelsen, byggandet, trafiken och förväntningarna på mångbruket av skogen medför extra utmaningar då olika perspektiv ska fogas ihop till ett skogsprogram som alla parter kan godkänna.

I Nyland vill man också under de kommande åren föra fram skogsbruket som en positiv lösning och möjlighet med betoning på en hållbar användning av skogen.

God skogsvård, rådgivning baserad på uppdaterad information och till exempel verkställande av Metso-programmet, som bygger på frivillighet, är viktiga verktyg i den nyländska skogsprograms-verktygslådan.


Tillsammans mot METSO-programmets mål

Fler skogsproffs behövs i beredningen av miljöstödsansökningar

Det tionde verksamhetsåret är snart förbi för METSO-programmet som främjar frivilligt skydd av skogarna. Skogsbranschens aktörer har främjat METSO-programmet genom att berätta om möjligheterna till frivilligt skydd och genom att beakta värdefulla naturobjekt i avverkningar och skogsvårdsarbeten. Naturobjekt har förmedlats till permanent skydd och en del aktörer har också berett miljöstödsansökningar.

Det frivilliga skyddet intresserar markägarna, det finns gott om bra objekt och rikligt med medel att använda för skyddet. Markägarna behöver ändå ofta hjälp av skogsproffs för att söka stödet.

Aktörer kan göra upp miljöstödsansökningar som en del av den service de erbjuder skogsägare. Beredningsarbetet kan göras i samband med planering av andra skogsvårdsåtgärder på fastigheten och så att skogsdata i e-tjänsten MinSkog.fi utnyttjas. För beredningen kan aktören söka ersättning som högst utgör 20 procent av den ersättning som skogsägaren får för avtalet.

Skogscentralen utbildar kontinuerligt skogsbranschens aktörer i beredning av miljöstödsansökningar, det vill säga val av objekt och uträkningar. Ett webbinarium om att bereda miljöstödsansökningar ordnas 22.4.2020 (på finska). Traditionella utbildningsdagar kan vi ordna och skräddarsy enligt aktörernas behov.

Ta kontakt om du blev intresserad!

Nina Jungell
expert på naturvård
nina.jungell(at)skogscentralen.fi

E-tjänsten MinSkog.fi fick innovationspris

Finlands Forstvetenskapliga Samfunds Skogstaxeringsklubb delade på forstvetenskapliga dagarna ut innovationspris till Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi, Skogscentralen och Jord- och skogsbruksministeriet.

MinSkog.fi-webbplatsen, som också innehåller öppet tillgänglig skoglig information är i sin helhet en unik kanal för distribution av skogsdata. Den möjliggör ett helt nytt sätt att föra fram skoglig information till nytta för kunderna.

Det har varit möjligt att skapa tjänsten tack vare ett gott samarbete mellan Skogscentralens kärnfunktioner. Erkännandet är ett fint tecken på att Skogscentralen går i rätt riktning.

Läs mer i vår webbnyhet.

Klimatsmart skogsägare

Det tvååriga projektet Ilmastoviisas metsänomistaja – Klimatsmart skogsägare inleddes på Skogscentralens södra serviceområde i oktober 2019.

Målet med projektet är att ge skogsägarna aktuell och objektiv information om skogens kolbindning och om vilka faktorer som påverkar kolbindningen. I projektet producerar vi informationsmaterial och ordnar tillställningar till exempel kring förbättrad skogstillväxt och optimering av kolförråden på ett sätt som tar skogsägarens egna mål i beaktande.

Ämnen som behöver uppmärksammas är bland annat plantornas ursprung, markberedning och plantbeståndsvård och gallringar i rätt tid. Klimatsmart skogsvård strävar efter att trygga skogens tillväxt och hälsa, vilket också ger skogsägaren en ekonomisk nytta.

I och med projektet hoppas vi att också kommunerna upptäcker vilka möjligheter skogen, skogsvården och träbyggandet innebär när det gäller att nå klimatmålen och kolneutralitet.

Projektet genomförs i Nyland, Kimitoön och Pargas under åren 2019 - 2021 och det finansieras med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden sr och Föreningen för Skogskultur r.f. Projektet är tvåspråkigt.


Pia-Maria Thomssen
projektchef
pia-maria.thomssen(at)skogscentralen.fi

Projektet Nya vindar inom träbyggandet presenterar trender inom boende och att bygga i trä

Projektet Nya vindar inom träbyggandet skapar förutsättningar för tillväxt och förnyelse hos träbyggnadsföretag i  Österbotten och Mellersta Österbotten genom att erbjuda kunskap till företagen och främja träbyggandet i området.

Det här temat behandlades på projektets första seminarium som ordnades i samarbete med Yrkeshögskolan Novia i Vasa 14.11.2019. På evenemanget behandlades trender inom boende och stadsplanering, träbyggandets roll och potential i framtidens byggprojekt och den cirkulära ekonomin och dessutom presenterades aktuella och intressanta träbyggnadsprojekt.

På plats fanns 60 deltagare, byggföretag , husfabriker, arkitektbyråer, städer och kommuner och privatpersoner intresserade av träbyggande.


Professor Markku Karjalainen berättar på seminariet 14.11.2019 om träbyggandets läge, potential och utmaningar i Finland.


År 2020 planeras inom projektet förutom seminarier också en studieresa till Norge i samarbete med två av Skogscentralens andra projekt (Export Factory och Puukerrostalorakentaminen kasvuun Pirkanmaalla). Ett av objekten som man ska bekanta sig med på resan är världens högsta träbyggnad, det 18 våningar höga Mjøstårnet i Brumunddal i Norge. I byggnaden finns ett hotell och bostäder och det är 85,4 meter högt. Resan sker 23­-25.3.2020.

Joensuun Lighthouse vann Puuinfo-pris

Puuinfo Oy delar årligen ut ett träpris och i år tilldelades det Finlands högsta höghus byggt i trä. Det nästan 50 meter höga Lighthouse i Joensuu består av studentbostäder i 14 våningar.

Byggnaden ligger vid Pielis älv och den första våningen är byggd i betong men resten, också hisschaktet, är byggt i massivt trä.

Över 2 000 kubikmeter massivt trä har levererats till byggnaden, varav över hälften är LVL-plywood och resten korslimmat massivträ, CLT. Elementen installerades vid torrt väder och efter varje installation skyddades våningen med ett temporärt tak. Byggnadens trädelar binder lika mycket koldioxid som 700 personbilar släpper ut under ett år. 

Publikens favorit var turistcentret Kuopion Saana vid Kallavesi. Här finns bland annat en bastuavdelning, två uppvärmda utebassänger, upplevelseduschar, gästhamn och tjänster som uthyrning av SUP-brädor och kanoter. Saana fick 41 procent av publikens röster.

Vi gratulerar vinnarna!
 
Kari Saulamo
projektchef
kari.saulamo(at)skogscentralen.fi  

 

4.12.2019