Skyddsobjekt i METSO-programmet | Skogscentralen

Skyddsobjekt i METSO-programmet

Mer information

Riitta Raatikainen
ledande expert på naturvård
tfn 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)skogscentralen.fi

Följande livsmiljöer som är betydande för mångfalden lämpar sig som objekt för den frivilliga handlingsplanen METSO, det vill säga handlingsplanen för att trygga den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland 2008–2016: lundar, moskogar med stort inslag av död ved, trädbevuxna torvmarker och skogbevuxna kanter av dessa, svämskogar, solexponerade åsar, skogar vid landhöjningskusten, trädbevuxna vårdbiotoper, skogar på kalkberg och livsmiljöer på ultrabasiska marker samt skogbevuxna berg, stup och blockfält som är betydande för mångfalden.

Objektens lämplighet för det frivilliga skyddsprogrammet bedöms utifrån naturvetenskapliga kriterier. Ju fler kriterier som uppfylls, desto värdefullare är objektet med tanke på mångfalden. Områdets värde som METSO-objekt stiger om där förekommer hotade djur- eller växtarter.

METSO-objekt kan skyddas antingen för en viss tid eller permanent. Ett skogsobjekt kan också säljas till staten som gör det till ett skyddsområde. Skogscentralen eller den regionala Närings-, trafik- och miljöcentralen fattar beslut om METSO-objekt utgående från skogsägarens erbjudande.

.