Skydd av skogar | Skogscentralen

Skydd av skogar

Mer information

Riitta Raatikainen
ledande expert på naturvård
tfn 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)skogscentralen.fi

En del av naturobjekten i skogen har med hänsyn till mångfalden eller existensen av en viss art betraktats så betydelsefulla att de har fredats i lag. Kriterierna för skogscertifieringen uppmuntrar till ett mer omfattande skydd än vad som förutsätts i lag. Naturvärden tas i beaktande i skogen ännu bättre när man lämnar övriga värdefulla livsmiljöer utanför de områden av skogen som behandlas. För skydd av skogen kan man också få ersättning i pengar.

Lagstadgat skydd av skogarna

Skyddet av skogen kan grunda sig på skogslagen eller naturvårdslagen. Lagstadgade naturobjekt ska skonas från behandlingen av skogen. Till exempel vid planering av avverkning ska objekten falla utanför området med det stämplade beståndet. Skogsägaren ansvarar för att de lagstadgade objekten beaktas. Var i den egna skogen naturobjekten är belägna kan man kontrollera till exempel i tjänsten MinSkog.fi eller hos Skogscentralen. Det kan också hända att fastigheten har naturobjekt som har förbisetts vid kartläggningar.

Kostnader som orsakats av bevarandet av objekt som skyddats enligt skogslagen kan ersättas med skogsbrukets miljöstöd.

Läs mer om miljöstödet i Skogscentralens broschyr.

Frivilligt skydd av skogarna

Skogsägaren kan frivilligt skydda skogen i större omfattning än vad som krävs i lagen. Det finns statligt stöd som uppmuntrar skogsägaren till detta. Med Skogscentralen kan skogsägaren ingå ett tidsbestämt miljöstödsavtal på tio år. Tidsbestämt skydd innebär att skogen hålls i skogsägarens ägo men står utanför skogsbruket. Den ersättning som betalas för skyddet grundar sig på ett kalkylmässigt värde på beståndet. I samband med skyddet kan man komma överens om naturvårdsarbeten, såsom återställande av en källa eller ett skogskärr. Naturvårdsarbetena kan också finansieras med miljöstöd.

Utöver de objekt som definieras i skogslagen kan tidsbestämda skyddsobjekt utgöras av naturtyper i skogsskyddsprogrammet METSO och andra värdefulla livsmiljöer.
Skogar kan också skyddas permanent genom att man grundar ett privat naturskyddsområde eller säljer skog till skyddsområde. Mer information om alternativen till permanent skydd ges av METSO-experterna på Skogscentralen och av Närings-, trafik- och miljöcentralerna.

.