Skogsvård och avverkningar | Skogscentralen

Skogsvård och avverkningar

Mer information

Markku Remes
ledande expert på skogsvård
tfn 029 432 4938
markku.remes(at)skogscentralen.fi

Skogen vårdas för att den ska ge ägaren och samhället ekonomisk nytta och vara fortsatt värdefull för kommande generationer.

Avverkningarna är en väsentlig del av god skogsvård. De hjälper till att upprätthålla skogens hälsa och livskraft. Vid avverkningar avlägsnas trädbeståndet helt för att ge plats för en ny trädgeneration, eller gallras beståndet och avlägsnas enskilda träd för att de kvar blivande trädena ska kunna växa och bli grövre.

Efter förnyelseavverkning säkerställer man genom skötselåtgärder att ny skog växer i stället för den gamla. Genom aktiv skogsvård kan du påverka skogbrukets lönsamhet. I MinSkog.fi kan du enkelt se vilka skötselbehov och avverkningsmöjligheter du har i din skog.

Till skogsvården hör också att värna om naturens mångfald och att med vattenskyddsåtgärder bekämpa näringsutsläpp efter avverkningar. Sparträd som lämnats kvar på avverkningsområdet säkerställer att det även i en vårdad skog uppkommer död ved som är viktiga för många arter.

I WWF:s finskspråkiga skogsvårdsguide finns information om hur skogen kan vårdas så att naturens biologiska mångfald tryggas.

.