Skogsdatalagen | Skogscentralen

Skogsdatalagen

Mer information

De uppgifter i datasystemet som gäller privatpersoner bildar ett personregister som kallas Finlands skogscentrals system för skoglig information.

Vad används personuppgifterna till?

Skogscentralen använder personuppgifterna för hanteringen av offentliga förvaltningsuppgifter, såsom uppdatering av uppgifter om skogstillgångar, rådgivning till enskilda skogsägare, utbildning och information, förvaltningsärenden som kommer an på Skogscentralen, planerings- och utredningsuppgifter samt olika uppgifter som främjar skogsbaserade näringar, skogens biologiska mångfald och annat miljöskydd.

Du kan kontrollera dina uppgifter i skogsdatasystemet

Var och en har rätt att få veta vilka uppgifter skogsdatasystemet innehåller om honom eller henne. Du kan begära ut uppgifterna med en färdig blankett som finns på vår webbplats eller med ett fritt formulerat och egenhändigt undertecknat brev till Skogscentralen. Om du upptäcker ett fel i registeruppgifterna kan du be oss att rätta det. Det kan du göra till exempel med ett fritt formulerat brev eller genom att besöka vårt närmaste kontor.

Blanketten Utövande av rätten till insyn.

Leverera begäran att få kontrollera uppgifterna eller om att ett fel ska korrigeras

  • per e-post: registrator(at)skogscentralen.fi (undertecknad blankett eller ett undertecknat fritt formulerat brev som bilaga, till exempel fotograferat) eller

  • per post: Finlands skogscentral, Aleksanterinkatu 18 A, 15140 Lahtis

  • personligen på vårt närmaste kontor.

Skogsägaren ser största delen av sina personuppgifter genom att logga in på MinSkog.fi, antingen med sina bankkoder eller med ett mobilcertifikat.

Du kan förbjuda att kontaktuppgifter lämnas ut för direktmarknadsföring

Uppgifter om fysiska personer i skogsdatasystemet får lämnas ut på de villkor som stadgats i personuppgiftslagen och i skogsdatalagen. Markägarens kontaktuppgifter kan lämnas ut för skogsbruksrelaterad direktmarknadsföring och för opinions- och marknadsundersökningar, om markägaren inte har förbjudit detta separat. Som kontaktuppgift kan därvid även utlämnas telefonnumret för telefonmarknadsföring, dock inte till exempel för elektronisk direktmarknadsföring som sker i form av text- eller bildmeddelanden.

Markägaren kan förbjuda utlämnande av sina kontaktuppgifter för skogsbruksrelaterad direktmarknadsföring eller för opinions- och marknadsundersökningar med Skogscentralens blankett eller genom att på annat sätt meddela till Skogscentralen om detta. Möjligheten att förbjuda utlämnande av kontaktuppgifter gäller endast fysiska personer. Förbudet kan återtas genom att meddela detta till Skogscentralen.

Skoglig information och annan offentlig miljöinformation fritt tillgänglig

Skoglig information är offentlig miljöinformation. Största delen av informationen är fritt tillgänglig på webbplatsen MinSkog.fi. I den öppna skogliga informationen finns inga privatpersoners namn, kontaktuppgifter, fastighetsgränser eller fastighetsbeteckningar. Om man vid utlämnande av skogsdata även lämnar ut en persons namn och kontaktuppgifter eller personbeteckning, eller om informationen som lämnas ut specificeras utifrån kontaktuppgifter eller personbeteckningar, måste den som ber om informationen ange på vilka grunder den kan behandla personuppgifter. Om den som får skogsdata utlämnade kopplat ihop öppen skoglig information med ägaruppgifter, är det på den partens ansvar att se till att personuppgifterna skyddas..

Skogsdatalagen i ett nötskal

  • Lagen gäller hanteringen av privata skogsägares (fysiska personers) skogsdata på Skogscentralen.
  • Uppgifter i Skogscentralens datasystem är offentliga i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet.
  • Privata skogsägares skogsdata kan vara personuppgifter och för behandlingen av sådana gäller samma begränsningar som för andra personuppgifter.
  • Miljöinformation finns fritt tillgänglig på Skogscentralen. Som miljöinformation räknas bland annat skoglig information och offentliga uppgifter i anmälningar om användning av skog och kemera-dokument, där privatpersoners namn, kontaktuppgifter eller personbeteckningar inte ingår. För att andra uppgifter om privatpersoner ska lämnas ut krävs det att mottagaren av uppgifterna har rätt till dem enligt bestämmelserna om skydd av personuppgifter.
  • En privat skogsägare kan förbjuda utlämnande av kontaktuppgifterna för direktmarknadsföring och för opinions- och marknadsundersökningar.

 

.