Skogsbilvägar | Skogscentralen

Skogsbilvägar

Mer information

Markku Remes
ledande expert på skogsvård
tfn 029 432 4938
markku.remes(at)skogscentralen.fi

Angående skogsvägdokument:

Yrjö Niskanen
 expert på projektförvaltning
 tfn 040 065 3863
 yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi

Skogsbilvägarna bildar ett viktigt trafiknät för skogsbruket. Längs skogsbilvägarna transporteras virket från skogarna till förädlingsanläggningarna. En bra skogsväg inverkar på virkespriset, effektiviserar skogsvårdsarbetet och höjer värdet på fastigheten.

Underhåll av skogsbilväg

Du kan sörja för skicket på skogsbilvägen genom att röja sly och vegetation längs vägen. Allteftersom vägen slits är det anledning att fylla på mer grus för att ytan ska hållas jämn. Vatten som samlas i gropar och vattenpölar gör att vägen förfaller snabbare.

Grundförbättring av skogsbilväg

Det lönar sig att grundförbättra en skogsbilväg som förfallit. I samband med grundförbättringen är det bra att bygga om vägen för åretruntbruk. När förbindelserna kan användas året om blir det lättare att planera drivningen, vilket höjer det priset som betalas för virket.

Byggandet av en högklassig skogsbilväg börjar med stomarbetet. Därefter gräver man diken, installerar trumrör i vägbotten och formar stommen. Till sist beläggs skogsbilvägen med grus eller krossten. Tjockleken på beläggningen bestäms av den jordart som användes i stommen. Det händer att man använder sand som isolering i beläggningskonstruktionen, i områden som utsätts för tjäle även filterduk.

Om en skogsbilväg går över en bro är det anledning att kontrollera skicket på brokonstruktionen regelbundet. Företag som tillhandahåller skogstjänster utför grundförbättringar av broar och skogsbilvägar. I vanliga fall förbättras vägen i samband med virkesaffär.

Stöd för grundförbättring av skogsväg

Nuförtiden ligger tonvikten vid väggbygge på iståndsättning, dvs. grundförbättring av gamla vägar, men också nya vägar byggs alltjämt. För att bygga eller grundförbättra en skogsbilväg kan man ansöka om Kemera-finansiering. För grundförbättring av övriga enskilda vägar som inte är avseddahuvudsakligen för skogsbruksbehov kan man ansöka om statsunderstöd från Närings-, trafik- och miljöcentralen. Skogsbilvägar är enskilda vägar som i allmänhet förvaltas av ett väglag.

Delägarskap i skogsbilväg och vägrätter

En skogsfastighet förknippas ofta med tillträdes- eller vägrätter som man bör känna till. En skogsägare kan ha rätt att använda vägar som förvaltas av andra, eller så kan det hända att på den egna fastigheten är behäftad med servitut, dvs. andra fastigheter kan ha vägrätter till den väg som går på fastigheten.

Officiella vägrätter fastställs vid en vägförrättning enligt lagen om enskilda vägar och uppgifter om förrättningar jämte kartor ingår i Lantmäteriverkets fastighetsregister.

Förvaltning av väglag

Enskilda vägar kan vara förrättningsvägar, avtalsvägar eller fastigheternas egna vägar.

Förrättningsvägarna bildas vid officiella förrättningar och delägarna ansvarar för vägunderhållet.  För att hantera dessa ärenden grundas vanligtvis ett väglag. Delägarna i väglaget samlas i allmänhet varje år men minst vart fjärde år för att besluta om ärenden som gäller väglagets ekonomi och vägunderhållet på ett årsmöte. Under året ansvarar en förvaltningsnämnd eller en konkursförvaltare som utsetts på mötet för de praktiska åtgärderna. På väglagets möte besluter man om vägavgifter. Dessa fastställs på grundval av vägenheterna för respektive vägdelägare. Utomstående bör be väglaget om tillstånd att använda vägen.

En avtalsväg är en enskild väg som bildats och vårdas med utgångspunkt i ett avtal mellan fastigheterna och de övriga användarna.

Fastigheternas egna vägar ligger i sin helhet inom en fastighet.

I frågor som gäller vägrätter eller väglagets verksamhet kan man vända sig till Lantmäteriverket, Skogscentralen eller markanvändningsavdelningen i den kommun som vägen ligger i.

Olika sätt att få information ur skogsvägdokument

Enligt offentlighetslagen är dokument som relaterar till skogsvägar och som Skogscentralen förfogar över offentliga dokument. Sådana dokument är bland annat vägkartor och enhetskalkyler i anslutning till ansökningar om finansiering för skogsförbättring och Kemera-finansiering. Vem som helst utomstående har rätt att avgiftsfritt ta del av offentliga dokument och göra egna anteckningar ur dem på något av Skogscentralens kontor. Förfrågningar om information som ingår i offentliga dokument kan också göras per telefon.

En utomstående får emellertid inte kopiera eller skriva ut dokument som innehåller personuppgifter, förutom i fall där den utomstående har rätt att behandla de aktuella uppgifterna med stöd av bestämmelserna om skydd av personuppgifter. Även anmälningar om användning av skog är offentliga dokument enligt offentlighetslagen och förfarandet tillämpas därför också på information som lämnas ut om sådana.

Utlämnande av information när en utomstående begär uppgifter åt sig själv eller sin organisation

När en utomstående behöver information ur vägprojektsdokument på papper eller i elektroniskt format, till exempel för att göra upp en grundförbättringsplan, förutsätts en skriftlig begäran om information och ett beslut som grundar sig på denna begäran.

Blanketten Begäran om utlämnande av skoglig information ur Skogscentralens register fylls i och skickas till adressen tietopyynnot(at)metsakeskus.fi.

En begäran om information ska alltid motiveras. Som grunder ska bland annat anges för vilket ändamål informationen ska användas och på vilken grund den som begär informationen har rätt att behandla de aktuella personuppgifterna. I personuppgiftslagen och i skogsdatalagen bestäms om grunderna för behandling av personuppgifter.

Personuppgifter får behandlas bland annat

  • med ägarens entydiga samtycke,
  • på uppdrag av ägaren eller för att fullgöra ett sådant avtal i vilket ägaren är part eller för att vidta åtgärder på begäran av ägaren innan ett sådant avtal ingås, eller
  • om ägaren på grund av ett kund-, eller tjänstgöringsförhållande, ett medlemskap eller något annat därmed jämförbart förhållande har en saklig anknytning till den registeransvariges verksamhet (anknytningskrav).

Skogscentralen får lämna ut information om ett skogsvägsprojekt till exempel om den som begär informationen har fått i uppdrag av väglaget att planera en grundförbättring av vägen. Då kan informationen lämnas ut för hanteringen av uppdraget, men inte för andra ändamål.

För beslutet debiteras en avgift på 150 euro (2016) i enlighet med förordningen om avgiftsbelagda prestationer. Om det krävs mycket arbete att leverera kopior av dokumenten, tillkommer en separat avgift för detta. I allmänhet handlar det om en rimlig arbetsmängd där kopior av dokumenten till exempel skickas bekvämt med e-post.

Utlämnande av information när en av väglaget befullmäktigad utomstående person begär information för vidarebefordran till väglaget

En utomstående som agerar som ombud för ett väglag kan också begära utlämnande av information för väglagets räkning, till exempel om det handlar om en aktör som utreder förutsättningarna för ett iståndsättningsprojekt och väglaget eller bestyrelsen har befullmäktigat denne för uppgiften. Ur juridisk synpunkt lämnas informationen i en sådan information ut till väglaget, inte till ombudet.

För utlämnandet av informationen ska ombudet ge en utredning om att väglaget har gett honom eller henne att sköta ärendet. Att ge utredningen kan jämföras med den utredning som ges om att agera som ombud i samband med Kemera-ansökningar. En fullmakt är det tydligaste beviset på en persons rätt att agera som ombud.

Ombudet behandlar den information som han eller hon erhåller endast för väglagets räkning och ändamål. Väglaget beslutar om användningen av den information som lämnats ut. Ombudet får alltså inte rätt av Skogscentralen att ta kopior av dokumenten åt sig själv eller att spara informationen i sitt eget datasystem.

Den fasta avgiften på 150 euro (2016) debiteras när inga särskilda tilläggsåtgärder behövs för att ge ut eller skicka dokument. Tilläggsåtgärder kan vara att ta kopior, skicka per brev eller på annat sätt använda tid för att hantera ärendet.

Utlämnande av information när vägens delägare eller andra parter begär information åt sig själva

Vägens delägare och andra parter får information som ingår i projektdokumenten på papper eller i elektroniskt format utan skriftlig begäran och beslut som följer av begäran. Kunden kan alltså lämna begäran till exempel per telefon eller genom att besöka kontoret.

När en delägare begär information som gäller honom eller henne själv debiteras en avgift på 50 euro i enlighet med förordningen om avgiftsbelagda prestationer. Om det krävs mycket arbete att leverera kopior av dokumenten, tillkommer en separat avgift för detta.

Om den som begär informationen är någon annan part, debiteras avgiften 150 euro, ifall utlämnandet av informationen förutsätter särskilda tilläggsåtgärder. I allmänhet handlar det om en rimlig arbetsmängd där kopior av dokumenten till exempel skickas bekvämt med e-post.

.