Skip to main content

Kampanj: Skogsägare, du bestämmer!

Vet du vad allt du kan bestämma om? Svara på vår enkät och vinn en Helkama eller Stihl!
Mies ja nainen metsässä, mies osoittaa naisen kädessä olevan mobiililaitteen näyttöä.

Svara på enkäten i tjänsten MinSkog.fi  10.5–31.10.2021

Det är mycket som påverkar hur skogarna används. Dessutom har nästan alla en åsikt om skog. Men som skogsägare är det du som bestämmer om just din skogs framtid.

Vad allt kan du bestämma om? 

Logga in i tjänsten MinSkog.fi

Logga in i tjänsten och svara senast 31.10.2021. Alla som svarat på enkäten kan delta i uttlotningen. Vinsten är antingen en Helkama-cykel eller en Stihl-röjsåg. Vinnaren väljer någondera. Regler för utlottningen.

terrängcykel eller röjsåg

 

Det här bestämmer skogsägaren fritt om

Som skogsägare har du mycket stor frihet att bestämma om din skogs framtid. Till skillnad från vad många kanske tror så finns det ingen skyldighet att sköta skogen.

Om du vill att skogen ska utvecklas naturligt är det inget som hindrar det. Om man genomför åtgärder i skogen sätter lagen vissa begränsningar på valfriheten. I vissa fall begränsas alternativen av bland annat skogslagen och skogsskadelagen.

Detaljplanerna, som är kommunernas ansvar, definierar vilka områden som är skogsbruksområden, och det här inverkar direkt på om du kan få statligt stöd för skogsvårdsarbete på något visst område. Förutom lagstiftningen påverkar också de frivilliga certifieringssystemen och skogsvårdsrekommendationerna hur skogen används.

Till exempel de här frågorna kan du bestämma fritt om:

  • om du certifierar din skog eller inte
  • frivilligt skydd
  • när skogen gallras
  • om man får jaga i din skog
  • kalhygge eller kontinuerlig beståndsvård
  • tidpunkten för plantskogsvård
  • om du går med i ekocertifieringen
  • vem du delar din information med i MinSkog.fi

Det här bestämmer skogsägaren delvis

Skogslagen tillåter många olika sätt att idka skogsbruk, men det finns vissa villkor.

Skogslagen nämner till exempel vilka trädslag som får användas vid förnyelse. Man måste välja ett trädslag som passar på ståndorten, och plantornas eller frönas ursprung ska vara lämpligt för ståndorten. Inom de här ramarna kan du själv välja trädslag.

Ungefär så är det också med åtgärderna efter en förnyelseavverkning. Skogslagen innehåller en förnyelseskyldighet, som innebär att man efter en förnyelseavverkning måste anlägga ett nytt plantbestånd. Åtgärderna efter förnyelseavverkningen är inte frivilliga, men du kan själv välja hur åtgärderna utförs, till exempel om du använder plantor eller frön.

Det här dikteras av lagen

Många olika lagar påverkar hur skogen får användas. Mest central är skogslagen, som bland annat innehåller förnyelseskyldigheten och tryggandet av naturobjekt som är värdefulla för den biologiska mångfalden.

En annan viktig lag är skogsskadelagen, som kräver att friska och grova granar som fällts av vinden transporteras bort inom vissa tidsfrister om mängden vindfällda träd är över 10 kubikmeter per hektar.

Lagstiftningen ger också skogsägaren rättigheter, till exempel rätten att söka statligt stöd för skogsvård (kemera-stöd). 

Vet du vad du vill?

Du har lättare att fatta beslut om din egen skog om du vet vad som är viktigt för dig och vad du vill ha ut av din skog. Många skogsägare har flera olika mål, och de går att kombinera.

I Skogscentralens tjänst MinSkog.fi får du basinformation om din skog, och den kan du använda som stöd när du fattar beslut. I MinSkog.fi kan du också anteckna dina egna mål, vad som är viktigt för dig när det gäller skogen. När du delar dina skogsdata med dem som erbjuder tjänster i skogsbranschen kan de också se vilka mål som du har angett.
 
Berätta alltid vad som är viktigt för dig när du gör upp virkesaffärer eller beställer skogsvårdstjänster.

Mer information