Gå direkt till innehållet

Övervakning av lagar

Skogscentralen övervakar att lagarna som gäller skog följs. Skogscentralens uppgifter inom offentlig förvaltning definieras i skogscentralslagen (Lag om Finlands skogscentral 418/2011, 8 §). Skogscentralen har uppgifter inom övervakningen och verkställandet av bland annat skogslagen, lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (kemera-lagen), viltskadelagen och skogsskadelagen. 

Övervakningen av skogslagen bygger på de anmälningar om användning av skog som ska lämnas in till Skogscentralen före avverkningen och granskningar som Skogscentralen utför efter avverkningen. Granskningarna fokuserar speciellt på hur särskilt viktiga livsmiljöer och hotade arter och livsmiljöer har beaktats vid avverkningarna. Dessutom granskar man att nya plantbestånd har anlagts efter förnyelseavverkning.

När det gäller projekt enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (kemera), fattar Skogscentralen beslut om att bevilja stöd och övervakar verkställandet av projekten och att vård- och underhållsskyldigheten fullgörs.