Skogens mått och enheter | Skogscentralen

Skogens mått och enheter

Figur

Skogsfastigheten kan indelas i olika stora skogsfigurer. Figurerna avgränsas enligt trädbestånd, jordmån och planerade skötselarbeten. Skötselarbeten och avverkningar genomförs figurvis. Figuren får ett ordningsnummer. Beståndsfigurerna i din egen skog hittar du i MinSkog.fi.

Volym

Virkesmängden mäts vanligtvis i volym. Totalvolymen innebär hur mycket virke det finns på en skogsfastighet sammanlagt. Medelvolymen avser den genomsnittliga virkesmängden per hektar. Virkesvolymen i trädbeståndet kan uppskattas med hjälp av grundytan.

Grundyta

Grundytan är summan av kvadratmeter som skulle uppstå om alla stammar på en hektars område skärades av i brösthöjd (1,3 meter) och sattes bredvid varandra. Grundytan mäts med relaskop. I samband med avverkning kan man mäta virkesvolymen med hjälp av avverkningsmaskinens mätsystem eller på basis av färdiga travar.

Stamantal

I plantbestånd uppges virkesvolymen med hjälp av stamantalet. Stamantalet betyder hur många stammar som finns i skogen per hektar.

Utvecklingsklass

Med hjälp av utvecklingsklassen kan man jämföra olika skogar med varandra. Utvecklingsklassen beskriver trädens storlek och kvaliteten på skogen. Det finns nio utvecklingsklasser, från kalmarker till förnyelsemogna bestånd. För att kunna fastställa utvecklingsklassen används medeldiameter som mäts i brösthöjd (1,3 meter).

.