Skador på plantbestånd | Skogscentralen

Skador på plantbestånd

Mer information

Markku Remes
ledande expert på skogsvård
tfn 029 432 4938
markku.remes(at)skogscentralen.fi

Av de skadegörare som hotar små plantor är snytbaggen den vanligaste. Snytbaggar dödar plantorna eftersom de äter barken kring stjälken. Olika svampsjukdomar, såsom skyttelsvampar och rostsvampar, skadar också plantorna. I äldre plantbestånd är det vanligtvis hjortdjur – älgar, vitsvanshjortar och rådjur – som orsakar skador. Hjortdjuren bryter av stammen och äter barken. Av de ekonomiskt betydande trädslagen föredrar hjortdjuren asp, vårtbjörk, tall och lärkträd. Rådjur äter också grankronor, men sådana brukar andra hjortdjur i allmänhet inte röra.

Bland övriga villebråd orsakas smärre, lokala skador av skogshöns som åter knoppar och barr på små plantor.

Sorkar kan förstöra en plantskog helt under år när stammen är som störst. Vilken del av plantan som ätits avslöjar vilken sork det är fråga om: ängssorkar äter toppen med knoppar, åkersorkar äter barken nere vid roten och jordsorkar äter rötterna.

Förhindrande av skador

Reglering av hjortdjursbeståndet genom jakt, vård av plantskogen i rätt tid, dirigering av djur till andra betesmarker till exempel genom att placera ut saltstenar och användning av olika tillbehör och medel är de viktigaste sätten att förebygga skador.

Att sorkstammen ökar kan man förebygga lokalt genom att gynna sorkarnas fiender, såsom att placera ut holkar för ugglor i utkanten av plantskogen. I vissa särskilda områden, såsom åkrar där det vuxit upp skog, är det möjligt att använda mekaniska plantskydd som förhindrar skador från åkersorkar.

Skadeanmälan och ersättningar

Om omfattningen av skador som orsakats av hjortdjur överskrider ersättningströskeln 170 euro, ska en viltskadeanmälan göras till skogscentralen på den ort där skadan inträffade. Ersättningsmedlen härrör från jaktlicenserna, och därför kan ingen ersättning betalas för skador som orsakats av rådjur (för rådjur behövs ingen jaktlicens).

.