Skador av tallstekel | Skogscentralen

Skador av tallstekel

Mer information

Yrjö Niskanen
beredskapschef
tfn 029 432 4625
yrjo.niskanen(at)skogscentralen.fi

Det är oftast insektlarver som äter barren på tallar. Tallsteklar och tallmätare orsakar de mest omfattande skadorna i Finland. Kraftiga variationer i beståndet är typiska för tallsteklar. Vid massförekomster kan det hända att skadeområdena omfattar hundratusentals hektar.

Röd tallstekel

Röda tallsteklar anses vara den best betydande skadegöraren på tallbarr på grund av de allmänna massförekomsterna och förekomsternas omfattning. Skador har förekommit med 5–6 års intervaller och vidsträckta skador i landskapen med 20–30 års mellanrum. I juni äter larverna tallens barr från föregående och tidigare år. Detta orsakar tillväxtförluster, men en mycket liten del av angripna tallar dör. Skador förekommer i hela landet.

Vanlig tallstekel

De skador som vanliga tallsteklar förorsakar har inte nått samma nivå som skadorna från röda tallsteklar. Massförekomsterna brukar i allmänhet vara i 1–3 år och omfattar några hundratals, mer sällan tusentals hektar. Från slutet av juni till mitten av september äter larverna alla barromgångar och skadorna är allvarliga om de upprepas två år i rad, eftersom det gör att tallarna dör.

.