Gå direkt till innehållet

Särskilda artförekomster tryggas

Särskilda artförekomster är förekomstplatser för hotade och nära hotade arter som är skyddade enligt lag eller som tryggas frivilligt. Tryggandet av artförekomsterna innebär att det för arten finns tillräckligt gynnsamma förhållanden att hålla sig kvar på förekomstplatsen efter att åtgärderna i skogen har utförts.

En del av artförekomsterna skyddas enligt lag. Exempelvis stora rovfåglars boträd, som är i regelbunden användning och klart synliga, är fridlysta med stöd av 39 § i naturvårdslagen. Flygekorren är en art som skyddas med stöd av EU:s habitatdirektiv och naturvårdslagen och vars föröknings- och rastplatser omfattas av ett försämringsförbud. En särskild art kan också vara till exempel mossa eller lav som växer i död ved eller en kärlväxt som växer på en särskild växtplats, såsom i en lund.

Största delen av de finländska skogsägarna omfattas av skogscertifieringen och förbinder sig därmed att iaktta kriterierna för skogscertifiering. Certifieringssystemen är PEFC- och FSC-certifieringarna, som båda förutsätter bevarandet av utrotningshotade arter i samband med skogsvårdsåtgärder. Certifieringsstandarderna innehåller krav som gäller beaktande av artförekomster.

Vilken metod som är lämplig för att skydda arterna beror på artens livsmiljökrav och förhållandena på platsen. Skogsvårdsåtgärder ska planeras så att de livsmiljöfaktorer som arten kräver, till exempel ett fuktigt mikroklimat eller kontinuiteten av död ved, bevaras.

Storleken på den livsmiljö som behövs för artens bevarande varierar beroende på art från en enskild trädstam till ett större skogsområde. Större artförekomster kan tryggas genom frivilligt skydd, för vilket markägaren kan få ersättning.
Skogsägarna och aktörerna inom skogsbruket utnyttjar den information som miljöförvaltningen upprätthåller om förekomsten av utrotningshotade arter i ekonomiskogar. Genom skogsorganisationernas informationssystem eller MinSkog.fi fås information om kända förekomster av hotade arter. Finlands Artdatacenter har samlat in finländsk artinformation i den öppna tjänsten Laji.fi.

Skogscentralen sänder information om anmälningar om användning av skog som gäller livsmiljöer eller närheten till livsmiljöer för hotade arter som den känner till, till markägaren, innehavaren av avverkningsrätten och den regionala Närings-, trafik- och miljöcentralen. Skogsägaren får information om hur livsmiljön för hotade arter ska beaktas i åtgärden.

Mer information