Registret över samfällda skogar | Skogscentralen

Registret över samfällda skogar

Mer information

Jukka Matilainen
expert på skogsfastighetsstruktur
tfn 029 432 4327
jukka.matilainen(at)skogscentralen.fi

Jarmo Mulari
expert på skogsfastighetsstruktur
tfn 029 432 4738
jarmo.mulari(at)skogscentralen.fi

Finlands skogscentral upprätthåller det landsomfattande registret över de samfällda skogarna.

Via länken kan samfällda skogar komma åt att med egna användarkoder begära ändringar i registeruppgifterna. Utomstående får ut information från registret genom att skicka en specifik begäran om en viss samfälld skogs uppgifter till adressen registrator(at)skogscentralen.fi. En större publicering av uppgifterna i registret kan göras först efter att den ändring av 48 § i lagen om samfällda skogar som är på gång i riksdagen trätt i kraft.

Så här säger lagen om samfällda skogar (109/2003) om registret:

48 §
Register över samfällda skogar

Skogscentralen skall föra ett offentligt register över de samfällda skogar som finns inom dess verksamhetsområde. I registret skall antecknas

  1. reglementet för den samfällda skogens delägarlag och ändringar av reglementet,
  2. förvaltningsnämndens medlemmar, suppleanter och ombudsmän samt deras hemort och adress,
  3. de personer som har rätt att teckna den samfällda skogens namn samt deras hemort och adress, samt
  4. uppgift om en i 50 § avsedd utmätning samt om att utmätningen förfallit eller upphört.

Delägarlaget för den samfällda skogen skall utan dröjsmål meddela skogscentralen de uppgifter som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten för anteckning i registret.

Vad som har antecknats i ett register som nämns i 1 mom. anses ha kommit till tredje mans kännedom.

.