Projektutlysning – projekt för vård av skogsnaturen | Skogscentralen

Projektutlysning – projekt för vård av skogsnaturen

Mer information

Riitta Raatikainen
ledande expert på naturvård
tfn 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)skogscentralen.fi

Naturvårdsprojekt som utlyses

De regionala naturvårdsprojekt som Skogscentralen söker verkställare för, finns på den finska webbsidan.

Blanketter för projektutlysning

Skogscentralen planerar regionala projekt för vård av skogsnaturen enligt 21 § i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera), och utlyser dessa projekt att verkställas av aktörer enligt projektansökningsförfarandet i lagens 23 §. Det kan finnas högst tre ansökningsomgångar per år. Det kan finnas flera naturvårdsprojekt per ansökningsomgång.

Målet med projektutlysningen är att för naturvårdsprojekten hitta kunniga aktörer som tar helhetsansvaret för att planera och genomföra naturvårdsåtgärder.

Planering av regional naturvård

Utlysningsförfarandet grundar sig på planmässigt beredningsarbete. Genom regional planering har man inom ett geografiskt begränsat område samlat in information om lämpliga naturvårdsobjekt och nödvändiga naturvårdsåtgärder. I samband med planeringsarbetet har Skogscentralen skaffat markägarnas samtycken till att arbeten kan genomföras.
 
Detaljnivån av planeringen varierar enligt projekttyp. Storleken av det planerade området kan variera från några tiotal hektar till några tusental hektar och antalet markägare eller fastigheter från ett tiotal till flera hundra.

Projektutlysningen framskrider så här:

 • Den regionala planen utlyses för att sökas av aktörer.
 • Aktörerna lämnar in sin ansökan, inklusive kostnaderna för projektet.
 • På projektutlysningsmötet bereds poängsättningen av ansökningarna och kriterierna för valet.
 • Viktningen är 60 procent för priset och 40 procent för kvaliteteten.
 • Skogscentralen fattar ett projektbeslut om valet av aktören.
 • På mötet kan man också besluta att projektutlysningen fortsätter eller att den inte ska genomföras.
 • Aktören ansöker om finansiering ur Kemera-medel för genomförandet av projektet.
 • Skogscentralen handleder och ger råd till aktörerna och övervakar genomförandet av projektet.
 • Verkställaren rapporterar om åtgärderna och de realiserade kostnaderna enligt arbetsslag.

 Vid poängsättningen av projektansökningarna tillämpas följande kriterier:

 • kvalitets- och miljöfrågor i företaget
 • kvaliteten på maskinparken
 • yrkeskompetens vid maskin- och personarbete
 • aktörens yrkeskompetens
 • pris

.