Privatpersoner som äger skog | Skogscentralen

Privatpersoner som äger skog

Mer information

Heidi Haapio
kundanalytiker
tfn 029 432 4353
heidi.haapio(at)skogscentralen.fi

Informationen i den här statistiken har hämtats från Finlands skogscentrals kundregister, som innehåller information om fysiska personer och dödsbon som äger skog i Finland (med undantag för Åland). 

I statistiken finns privatpersoner som äger totalt minst 0,5 hektar skog. Arealen har räknats ut utgående från det kartmaterial som Skogscentralen har tagit fram över Finlands skogsbruksmark. Kartmaterialet uppdateras minst två gånger om året. 

I statistiken finns inte delägare i dödsbon eller samfällda skogar eftersom Skogscentralen sällan har sådan ägarspecifik information. Om en delägare i ett dödsbo eller samfälld skog äger skog också på annat sätt så finns informationen till den delen med i materialet. 

Informationen har kategoriserats enligt i skogsägarens hemkommun och informationen kan granskas per landskap och per kommun. Kommunvisa uppgifter får man fram genom att klicka på krysset brevid landskapsnamnet. All information kan filtreras enligt areal och kön. På flikarna presenteras informationen i kartform och enligt ålder och areal. Informationen har tagits fram i maj 2020.

Den publicerade informationen skiljer sig delvis från till exempel Naturresursinstitutet Lukes information. Det här beror på att informationen har samlats in från olika källor och med olika synvinklar. Noggrannare information finns i produktbeskrivningen

Antalet skogsägare

Det finns 574 100 privatpersoner som äger minst 0,5 hektar skog i Finland. Antalet som äger minst 2 hektar är 439 000. När skogsytan ökar minskar alltså antalet ägare snabbt. Det finns 44 500 skogsägare som äger minst 100 hektar skog. Notera att skogsägare som har skog bara genom dödsbo eller som delägare i samfälld skog inte finns med. 

Nyland, Birkaland, Egentliga Finland och Norra Österbotten är till befolkningsmängden Finlands största landskap och i dem bor också flest skogsägare. Kring 99 000 eller 17 procent av skogsägarna bor i Nyland. Skogsägarna med minst 2 hektar skog är 66 300 till antalet. Nylänningarnas skogar finns ändå oftast på andra håll i landet. Troligen skulle dödsbodelägarna och delägarna i samfällda skogar höja andelen som bor i Nyland. Efter Nyland finns det flest skogsägare i Birkaland, 42 730, vilket är 7,4 procent av skogsägarna.

Efter Nyland finns det mest skogsägare i Norra Österbotten, 57 700, Birkaland, 43 000 och Egentliga Finland, 41 000. Minst personer som äger skog i Fastlandsfinland finns det förstås på Åland, bara några hundra. De här ålänningarna är alla distansskogsägare eftersom statistiken inte innehåller information om vem som äger åländsk skog. 

I tabellens punkt 22 Ei tietoa (information saknas) finns det 14 000 skogsägare vars hemort av orsak eller annan är okänd. Utgående från adressinformation som går att tolka så bor kring 40 procent av de här utomlands. 

I tabellen finns inte noggrannare information om dödsbon, men Skogscentralens material visar att det finns drygt 70 000 dödsbon på minst 0,5 hektar och 56 000 dödsbon som äger minst 2 hektar skog. Vi kommer i framtiden att ta fram en egen datahelhet med information om dödsbon. 

Det är vanligt att äga skog tillsammans. Många äger skog både ensamma och i olika former av samägande. Av alla som äger minst 0,5 hektar skog äger omkring 34 procent hela sin skogsegendom ensam. Av alla som äger minst 2 hektar äger omkring 39 procent sin skog ensam.

Skogsegendomens medelstorlek

Bland dem som äger 0,5 hektar skog eller mer är medelarealen 32,3 hektar och bland dem som äger minst 2 hektar är den 41,9 hektar. Skogsegendomens medelareal ökar ju längre norrut man går. Det är värt att notera att skogen i norr inte är lika produktiv som längre söderut. 

När man räknat ut en ägares skogsegendom har man tagit med alla fastigheter som personen äger ensam eller tillsammans med andra. Ägarandelar i gemensamt ägda fastigheter har inte delats upp per person, utan hela den gemensamt ägda arealen har räknats med. När det gäller dödsbon eller samfällda skogar finns arealen inte med i uträkningarna eftersom man inte har information om de andelarna. 

På grund av ovan nämnda faktorer kan man inte räkna ut den totala arealen skog som ägs av privatpersoner genom att multiplicera antalet ägare med egendomarnas medelstorlek. Den areal som presenteras i statistiken illustrerar den skogshelhet där en person har beslutanderätt antingen ensam eller tillsammans med andra. 

Skogsägarnas ålder

Medelåldern bland alla som har minst 0,5 hektar skog är 59,4 år. Då man utelämnar dem som har mindre än 2 hektar stiger medelåldern till 59,9 år. 

Grafen nedan visar skillnaden i åldersstrukturen mellan olika landskap. Skogsägarna i Kajanaland och Lappland är äldst. I Fastlandsfinland är medelåldern bland skogsägarna lägst i Nyland och Birkaland.

 

När man jämför olika arealklasser stiger åldern ju mer skog man äger ända upp i klassen 10-19,9 hektar, och sedan sjunker den. De som äger över hundra hektar skog är i medeltal 57,8 år gamla.

Män och kvinnor

Av dem som äger minst 0,5 hektar skog är 58 procent män och 42 procent kvinnor. Av dem som äger 2 hektar eller mer är 60 procent män och 40 procent kvinnor.  

De kvinnliga skogsägarnas medelålder är 60 år och de manligas 58,9 år. Bland dem som har minst 2 hektar är kvinnorna i medeltal 60,8 år gamla och männen 59,3 år. Kvinnor lever i medeltal längre än män, och kvinnor blir ofta skogsägare senare i livet än män, till exempel om de blir änkor. 

Männen har i medeltal större skogsegendomar än kvinnorna. Bland dem som äger minst 0,5 hektar skog har kvinnorna i medeltal 27 hektar skog och männen 36,4 hektar. I gruppen med minst 2 hektar äger kvinnorna i medeltal 36,4 hektar och männen 45,6 hektar. Män är också oftare ensam ägare till sin skogsegendom. 

.