Organisation | Skogscentralen

Organisation

Mer information

Finlands skogscentral är en del av den indirekta statsförvaltningen och arbetar under jord- och skogsbruksministeriets strategiska styrning. Grunden för Skogscentralen utgörs av en processorganisation som är förenlig med lagen om Finlands skogscentral. Direktionen utövar den högsta beslutanderätten.

Den riksomfattande enheten och de fem serviceområdena

Till Skogscentralens organisation hör direktionen, den riksomfattande enheten i Lahtis och fem serviceområden. Den nuvarande organisationen inledde sin verksamhet 2015.

Ledningsgrupp

Skogscentralen har en riksomfattande ledningsgrupp och samarbetsgrupper på de fem serviceområdena. Ledningsgruppen har följande sammansättning:

Riksomfattande ledningsgrupp

Eini Ari, direktör (ordf.)
Granander Markku, ledande expert på utvecklingsprojekt
Hämäläinen Tapani, utvecklingsdirektör
Liusjärvi Katriina, kommunikationschef (sekr.)
Nilsson Magnus, skogsdatachef
Niskanen Anssi, näringsdirektör
Rakemaa Anna, skogsdirektör
Tolonen Jorma, förvaltningsdirektör

Direktion

En direktion bestående av sju medlemmar från olika sektorer i samhället leder och övervakar Finlands skogscentrals verksamhet. Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter medlemmarna för en period på fyra kalenderår. Varje medlem har en personlig suppleant. Direktionen har tillsatts för mandatperioden 1.3.2021-28.2.2025.

Direktionens medlemmar är:

Eeva Hellström, ordförande
Juha Hakkarainen, representant för skogsägarna
Mika Jormakka, representant för företagare i skogsbranschen
Karoliina Niemi, skogsdirektör
Ari Niiranen, representant för samarbetspartner i skogsbranschen
Taina Vesanto, representant för ministeriet
Jyrki Vuorenmaa, representant för personalen

Landskapens skogsråd

Jord- och skogsbruksministeriet har utsett fjorton skogsråd där alla landskap ingår. Skogsrådens mandatperiod är fyra år och de har som uppgift att främja det regionala samarbetet mellan de skogsbaserade näringarna och skogssektorn.  Skogsrådens medlemmar representerar skogssektorns aktörer, den offentliga förvaltningen, medborgarorganisationer och intressentgrupper. Skogsråden ansvarar också för de regionala skogsprogrammen.

.