Skip to main content

Verksamhetens prioriteter

Utvecklare och aktör i offentliga förvaltningen

Skogscentralen samlar och distribuerar information om Finlands skogar och administrerar skogsbrukets stöd. Vi utbildar och råder skogsägare och aktörer i skötsel, användning och skydd av skog. Vi ger också råd till organisationer inom skogs- och virkesbranschen i ärenden som gäller skogsnäringar. 

Vi övervakar att företag och privatpersoner följer skogslagstiftningen. Vi är med och främjar en hållbar användning av skogen, som beaktar skogens många värden, både de materiella och icke-materiella.

Lagar, stöd och utövande av offentlig makt

Skogscentralen övervakar att skogslagstiftningen följs och administrerar skogsbrukets stöd samt samlar in, upprätthåller och distribuerar information om skogen och naturen.

Läs mer
Teman i utvecklingsarbetet

Hållbar användning av skogen

Skogscentralen främjar en hållbar användning av skogen.

Naturens mångfald

Tryggandet av mångfalden är en del av ett hållbart skogsbruk.

Skogsägande

Vi främjar ett fungerande skogsägande och en fungerande skogsfastighetsstruktur....

Enskilda vägar

Enskilda vägar används i många syften.

Metsäenergia

Metsälähtöinen energia on määrällisesti tärkein energianlähteemme.

Träbyggande

Vi främjar träbyggande och stöder företag i branschen.

Luonnontuotteet ja palvelut

Metsien monipuolinen hyödyntäminen kiinnostaa yhä enemmän.

Kaavoitus

Kaavoitus vaikuttaa metsälain soveltamiseen.