Gå direkt till innehållet

Planläggning

På planlagda områden måste man i beslutsfattande som rör skogen förutom skogslagstiftningen beakta också de planbeteckningar och bestämmelser som enligt markanvändnings- och bygglagen styr markanvändningen. Beteckningarna och bestämmelserna inverkar också på Finlands skogscentrals laguppgifter.

 

Jyrki Haataja

ledande expert på regionutveckling
tfn 044 710 0851 
jyrki.haatajaatmetsakeskus.fi 

Markanvändningsplanering och Finlands skogscentrals uppgifter

I skogslagen stipuleras om vård och användning av skogen. Markanvändningsplanering och styrning och övervakning av byggande styrs av markanvändnings- och bygglagen. Markanvändningsplaneringen inverkar också på Skogscentralens laguppgifter som övervakare av skogslagstiftningen och finansiär av skogs- och naturvårdsarbeten. Det påverkar också utövandet av skogsnäring på planlagda områden.

Finlands skogscentral granskar verkställandet av skogsägares skogs- och naturvårdsarbeten, skogsproffsens arbetsresultat i skogen och användning av offentligt stöd. Vårt arbete styrs av bland annat skogslagen, lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (kemera), skogsskadelagen och viltskadelagen.

Övervakningen av skogslagen bygger i huvudsak på granskning av anmälningar om användning av skog. Anmälan ska lämnas in till Skogscentralen senast tio dagar före avverkningen. I samband med granskningen av anmälningar om användning av skog och kemera-ansökningar kartlägger vi också områdets planläggning, alltså om skogslagen tillämpas på området. Kontrollen av planerna förutsätter att de går att ladda ner via Finlands miljöcentrals Liiteri-tjänst eller går att hitta via landskapsförbundets eller kommunens webbplats.

Var gäller skogslagen?

Skogslagen tillämpas på områden som enligt landskapsplanen är annat än skyddsområde. På områden med generalplan med rättsverkningar tillämpas skogslagen på områden som har avsatts som jord- och skogsbruksmark och på områden som har avsatts för rekreationsbruk. På detaljplaneområden gäller skogslagen bara på områden som har avsatts för skogsbruk.

På planlagda områden där skogslagen tillämpas gäller både de beteckningar och bestämmelser som finns i planen enligt markanvändnings- och bygglagen och skogslagen. På sådana områden måste markägaren följa både planbeteckningarna och -bestämmelserna och skogslagen. I skogsbruket måste man dessutom följa bland annat lagen om fornminnen, naturvårdslagen och vattenlagen.

Skogslagen tillämpas inte på skyddsområden som har grundats enligt naturvårdslagen, på områden som staten har skaffat i naturvårdssyfte eller på andra områden som ägs av staten och som sköts enligt Forststyrelsens eller någon annan myndighets skyddsbeslut.

Förutom de ovan nämnda lagarna styrs användningen av skogen av många andra lagar.

Användningen av skog och annan myndighetsverksamhet

När skogslagen inte tillämpas vidarebefordrar Skogscentralen anmälan om användning av skog till områdets behöriga myndighet och meddelar också skogsägaren. På de här områdena behöver man ändå inte anmäla användningen av skogen till Skogscentralen.

På områden med general- och detaljplan där skogslagen inte tillämpas meddelas anmälan om användning av skog till den berörda kommunen och markägaren. På områden med landskapsplan där skogslagen inte tillämpas meddelas landskapsförbundet och markägaren.

Skogscentralen meddelar om den emottagna anmälan om användningen av skog till Närings-, trafik- och miljöcentralen om det på området eller en del av området som anmälan gäller, eller i närheten av det, finns en prioriterad art, prioriterad naturtyp eller ett område som hör till Natura 2000-nätverket.

Planläggningens inverkan på användningen av skog och Finlands skogscentrals uppgifter

Planläggningen har inverkan på tillämpandet av skogslagen. Om skogslagen inte tillämpas på området, behöver man inte anmäla användningen av skogen på det sätt som anges i skogslagen. Skogscentralen beviljar inte heller stöd enligt den temporära lagen om finansiering av hållbart skogbruk (kemera-stöd) på de här områdena. Kemera-stöd kan beviljas för att stöda skogens tillväxt, upprätthålla skogsbrukets vägnät och stöda skogens biologiska mångfald.

För det här arbetet behöver vi aktuell information om gällande planer. Skogscentralen skulle gynnas av att alla planer med rättsverkan fanns att få via Liiteri-tjänsten.

Finlands skogscentral delaktig i planläggningen

I skogslagens 25 § stipuleras att Finlands skogscentral måste ha tillräckligt samarbete med kommunerna vad gäller områden som ska planeras eller som har planlagts, för att sammanjämka målen i skogslagen och i markanvändnings- och bygglagen.

När ett område som planeras har skog, borde Skogscentralen engageras i processen och bjudas in till myndighetsförhandlingarna kring landskapsplanerna och generalplanerna. Dessutom hoppas vi få begäranden om utlåtanden på landskaps- och generalplaner av landskapsförbunden och kommunerna.

Skogscentralen önskar ett aktivt samarbete med planerarna under hela processens gång. Skogscentralen har i sina datasystem kontaktuppgifter till skogsägarna och täckande skoglig information. Planläggare kan begära att få information som kan vara till hjälp i processen, till exempel för att kontakta skogsägare, kartlägga naturen och utvärdera planens inverkan. Skogscentralens chefer för näringstjänster ansvarar för deltagandet i planläggningen på sina områden.

Planläggning och skogsägande

Det är viktigt att skogsägare känner till de planer som gäller på området där skogen finns. Planläggningen kan påverka skogsägarens möjligheter att verkställa skogsvård i skogen eller få kemera-stöd. Planerna kan man kontrollera på landskapsförbundets (landskapsplan) eller kommunens (generalplanen) webbplats. I Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi finns information om generalplanen till den del som materialet går att ladda ner via Liiteri-tjänsten.

Den plan som har störst inverkan på skogsbruket är generalplanen. Beteckningarna och bestämmelserna i generalplanerna varierar och kan vara informativa beteckningar eller bestämmelser som hindrar avverkningar. Användningen av skogen styrs i planerna ofta i närheten av tätorter, på strandområden och på objekt som är viktiga för naturvården eller landskapsvärdena.

Skogsägare har rätt att delta i uppgörandet av planer och berätta sina åsikter i de olika skedena av planläggningen. Mer information om deltagandet i planläggningen finns i Tapios guide Skogsägarens planläggningshjälp.
 

Skogscentralens chefer för näringstjänster ansvarar för kartläggningsfrågor på sina områden