Nyheter

uutiskuva-luomukeruu.jpg
18.06.2019 13:02
Skogsägare kan nu i Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi anmäla att deras skogsfastighet är område för ekologisk uppsamling av naturprodukter.
uutiskuva-metsahake.jpg
14.06.2019 10:23
Användningen av träbränslen för energi hölls i fjol på samma nivå som året innan. Landets värmeanläggningar och kraftverk brände sammanlagt 19,9 miljoner kubikmeter trä som energi. Användningen av skogsindustrins biprodukter var lite mindre än under året innan, totalt 11 miljoner kubikmeter.
uutiskuva-inventointi.jpg
12.06.2019 13:37
År 2020 inleds en ny skogsdatainventering då nästan all skog i Finland kommer att karteras. I inventeringen används en ny metod med vilken vi får allt noggrannare information om beståndet och dess tillväxt.
uutiskuva-suometsat.jpg
29.05.2019 09:34
Kring en fjärdedel av all skog i Finland växer på torvmark. Under de senaste åren har man försökt hitta alternativ till skogsvården och virkesdrivningen i torvmarksskogarna så att man kunde minska belastningen på vattendragen och klimatpåverkan. Skogscentralen, Tapio och Naturresursinstitutet inleder en föreläsningsserie för att berätta om olika skogsvårdsmetoder i  torvmarksskogar.
uutiskuva-varhaishoito.jpg
27.05.2019 14:39
Att röja bort gräs och sly från plantskogen tryggar skogens tillväxt. I Skogscentralens t-tjänst MinSkog.fi finns nu fastighetsspecifik information om barrträdsbestånd vars tillväxt störs av lövträd som växer intill. Informationen hjälper skogsägare och aktörer planera skogsvårdsarbeten.
uutiskuva-inventointi.jpg
24.05.2019 11:57
Skogscentralen inleder nya inventeringar av privatskogar på totalt 3,4 miljoner hektar på olika håll i landet. Skogsdata från de inventeringar som görs i år blir klara under 2020. Det innebär att det i Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi sedan finns heltäckande skogsdata om Finlands privatägda skogar.
uutiskuva-luonnonhoito-hankehaku.jpg
20.05.2019 14:30
Finlands skogscentral öppnar årets andra ansökningsomgång för naturvårdsprojekt den 20 maj. Kemera-stöd beviljas för hyggesbränningar som befrämjar biologisk mångfald, för återställande av livsmiljöer och för vattenvårdsarbeten.
uutiskuva-juurikaavan-torjunta.jpg
17.05.2019 10:45
Finlands skogscentral och Naturresursinstitutet har i samarbete med skogsbrukets aktörer utvecklat nya metoder för egenkontroll vid bekämpning av rottickan. Metoderna som bygger på elektronisk dataöverföring beskrivs i den nya instruktionen för egenkontroll.
uutiskuva-metsaanfi-metsokohde-lahopuustoa-kangasmetsa.jpg
16.05.2019 08:57
Finns det i din skog naturvärden som du vill bevara? Nu kan du enkelt inleda en skyddsutredning i den avgiftsfria e-tjänsten MinSkog.fi för skogsägare. 
uutiskuva-metsaneuvostot.jpg
15.05.2019 14:24
Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt 14 nya landskapsvisa skogsråd som inleder sin verksamhet i vår. Skogsråden främjar verksamheten för näringarna som har anknytning till skogen och samarbetet i landskapen samt beslutar om de regionala skogsprogrammen.