Nyheter | Skogscentralen

Nyheter

Metsien Suomi
26.05.2020 15:30
75 procent av Finlands yta är skog. Det gör Finland till Europas mest skogsbeklädda land. Tvåa på listan är Sverige, som till 74 procent täcks av skog.
På flygfotot i MinSkog.fi visas med violett färg de skogsfigurer som behöver röjas på sly.
26.05.2020 13:29
Genom att röja bort sly från plantskogen i rätt tid kan man trygga skogens tillväxt. Har du plantskog som skulle behöva röjas på sly? Logga in i tjänsten MinSkog.fi och se vad den säger om din skogsfastighet. Informationen hjälper skogsägare och aktörer planera skogsvårdsarbeten.
Kuolleita ruskomäntypistiäisen toukkia
26.05.2020 09:07
Omfattningen på skadorna som den röda tallstekeln orsakade sommaren 2019 överraskade fackmännen, skogsägarna och andra som följer med vad som händer i naturen. På många håll gick tallsteklarna mycket hårt fram i sitt barrätande. Men på en del av fjolårets skadeområde väntas ätandet upphöra helt och hållet eftersom den röda tallstekelns larver dog av en virussjukdom redan förra sommaren. Det är förstås också möjligt att skadegörelsen sprider sig till helt nya områden. Skogsägarna bör därför hålla uppsikt över sina tallskogar.
uutiskuva-kosteikko.jpg
25.05.2020 09:25
Den 25 maj öppnar Skogscentralen årets andra ansökningsrunda för naturvårdsprojekt enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk. Nu söker vi aktörer för att verkställa åtta olika projekt som stöder naturens mångfald.
uutiskuva-kemera-taimikko.jpg
15.05.2020 09:47
I början av året har 11,9 miljoner euro betalats i Kemera-stöd för skogsvårdsarbeten, vilket är nio procent mer än under motsvarande tid i fjol. Vid utgången av april hade mycket mer stöd betalats särskilt för vård av unga skogar, men däremot minskade stöden för skogsvägar och vård av torvmarksskog med hälften jämfört med året innan. Betalningarna av miljöstöd har mer än fördubblats under början av detta år jämfört med fjolåret.
Kiinteistöjen rajat ovat nyt ajantasalla Metsään.fi-palvelussa.
14.05.2020 15:00
Vi uppdaterar materialet om fastigheternas gränser i tjänsten MinSkog.fi två gånger per år med uppgifter ur Lantmäteriverkets databas.
uutiskuva-taimikonhoito.jpg
05.05.2020 09:31
Finlands skogscentral kan undantagsvis bevilja tilläggstid för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog som det har sökts Kemera-stöd för. Tilläggstid för verkställande av de här skogsvårdsarbetena beviljas om arbetet riskerar att fördröjas på grund av de exceptionella förhållandena som coronaepidemin orsakar. Man kan ansöka om förlängd tidsfrist hos Skogscentralen från och med 4.5.2020.
uutiskuva-maisema1.jpg
30.04.2020 11:39
Avverkningar på planlagda områden i städer och kommuner kan orsaka konflikter om landskapet förändras. Landskapet kan vara viktigt till exempel för turismföretag och invånare. Det går att förena skogsbruk med skogens landskaps- och rekreationsvärden, och där är dialog och samarbete till stor hjälp.
uutiskuva-istutus.jpg
29.04.2020 09:55
Skogsodlingssäsongen börjar vid månadsskiftet april-maj i största delen av landet. Enligt Finlands skogscentrals senaste uppgifter planteras redan tre fjärdedelar av björkdominerade skogar med gran när det är dags att förnya skogen. När det gäller kargare ståndorter förnyas en femtedel av talldominerade skogar med gran. Alltför stark favorisering av gran vid skogsodling ökar risken för skogsskador och försämrar mångfalden.
uutiskuva-saastopuut.jpg
23.04.2020 10:58
Finlands skogscentral följer upp kvaliteten på naturvården genom årliga granskningar i privatskogar. År 2019 hade avverkningarna och skogsförnyelserna genomförts utmärkt eller bra med hänsyn till naturvården på hela 85 procent av de granskade objekten. 

.