Nyheter

uutiskuva-metsaanfi-raportti.jpg
23.10.2019 10:28
Pellervo ekonomisk forskning har publicerat en rapport under rubriken Suomen malli metsätietojen hyödyntämisessä, på svenska ungefär Så utnyttjar Finland skoglig information, där man granskar bakgrunden till Finlands skogscentrals e-tjänst MinSkog.fi, målen med tjänsten och verkställandet av den samt utvärderar utvecklingsbehoven och framtidsutsikterna.
uutiskuva-kemera-kasittelyajat.jpg
22.10.2019 13:43
Skogscentralen behandlar finansieringsansökningar och anmälningar om verkställande i genomsnitt inom 4-6 veckor från att de anlänt. Behandlingstiderna för skogsvägsprojekt och projekt för vård av torvmarksskog är omkring 6 veckor och för tidig vård av plantbestånd, vård av ungskog och vitaliseringsgödsling omkring 4 veckor. Ansökningarna och anmälningarna behandlas i den ordning de kommer in.
uutiskuva-luonnonhoito-kulotus.jpg
14.10.2019 13:35
Den 14 oktober öppnar Finlands skogscentral årets tredje och sista ansökningsrunda för naturvårdsprojekt. Nu letar Skogscentralen efter verkställare av 24 olika projekt där man hyggesbränner, vårdar vattendrag, iståndsätter torvmarks- och småvattenslivsmiljöer och vårdar lundskog.
uutiskuva-saastopuut-luontotieto.jpg
09.10.2019 10:34
Finlands skogscentral har i år testat om man med drönare kan samla information om mängden och kvaliteten på de naturvårdsträd som har lämnats i skogarna vid avverkningar. I framtiden kan man med fjärrkartering kanske också få information om mängden död ved i privatskogar.
uutiskuva-drone.jpg
07.10.2019 13:30
Informationen som drönare samlar in visar enstaka träd och till och med körspårens djup. Informationen sparas och kan utnyttjas i granskningen av skogsarbeten och övervakningen av skogs- och finansieringslagen.
uutiskuva-databio1.jpg
04.10.2019 10:03
Europeiska skogsproffs är intresserade av hur skogsdata tas fram och utnyttjas i Finland. I det EU-finansierade Databio-projektet har man prövat mobilapplikationer, satellitbilder och -data och drönare i insamlingen av skogsdata. De här nya metoderna har förutom i Finland testats också i Belgien, Tjeckien och Spanien. Den nya teknologin, öppet tillgänglig information och digitaliseringen gynnar hela skogsbranschen i framtiden.
uutiskuva-metsaohjelmat.jpg
03.10.2019 14:34
Landskapens skogsråd har inlett arbetet med de regionala skogsprogrammen för perioden 2021-2025. Skogsprogrammen främjar en mångsidig och hållbar användning av skogen. Målet är att öka arbetstillfällena och välfärden i landskapen, trygga skogsnaturens biologiska mångfald och ge verktyg i anpassningen till klimatförändringen. Nu kan du påverka beredningen av skogsprogrammen genom att svara på en öppen webbenkät.
uutiskuva-kemera-tie.jpg
19.09.2019 11:06
I slutet av augusti hade 22,8 miljoner euro av Kemera-medlen för virkesproduktion använts. Stödsumman är ganska exakt den samma som vid motsvarande tidpunkt i fjol. Under början av året användes mer stödpengar än i fjol men farten avtog något under sommaren.
uutiskuva-paikkatietoikkuna.jpg
09.09.2019 10:17
Paikkatietoikkuna har utökats med öppna skogsdata från Finlands Skogscentral. De nya datamaterialen är till nytta för alla som är intresserade av skogen.
suometsa3.jpg
06.09.2019 09:11
Traditionellt har man ansett att virkesdrivning i torvmarksskog bara kan ske på vintern. Det här är i en del fall fortfarande sant, men det finns många olika torvmarker. Speciellt tallmyrar med tätt bestånd lämpar sig ofta för drivning under den tjälfria tiden. Virkesdrivning från torvmarksskog utreddes i ett gemensamt fältexperiment som Skogscentralen, Naturresursinstitutet, Metsä Group, Finsilva och Jykylä & Pojat Oy utförde i Etseri i slutet av augusti.