Nyheter | Skogscentralen

Nyheter

uutiskuva-metsatien-kunnostus.jpg
03.08.2020 13:08
Många enskilda vägar som ursprungligen byggts som skogsbilväg har kommit till en ålder då de behöver grundförbättras. Kostnaderna för grundförbättringen kan orsaka oenigheter i väglaget om vissa delägare använder skogsvägen för virkestransport eller inom jordbruket året om, medan andra bara använder den när de åker till sommarstugan. Enligt lagen om enskilda vägar ska vägen underhållas så att den klarar den trafik och belastning som den utsätts för. Kostnaderna för en grundförbättring ska fördelas så rättvist som möjligt mellan vägdelägarna.
uutiskuva-myrsytuhohakkuut1.jpg
27.07.2020 11:29
Drivningen av träd som stormen Päivö fällde har kommit igång raskt i Kajanaland, Norra Karelen och Norra Savolax. I juli har Skogscentralen fått in avverkningsanmälningar om stormskadeavverkningar på över 1 300 figurer och cirka 6 200 hektar. Det är bra att inspektera läget i sin egen skog, men drivningen av stormvirket bör skötas av proffs.
Människor i en plantskog med mycket sly.
24.07.2020 10:28
I barrplantskog bör skogsägaren utföra tidig vård av plantbestånd, alltså röja bort lövträd och ytvegetation som stör plantornas tillväxt, ungefär 4-6 år efter planteringen eller sådden. Om du har ansökt om Kemera-stöd för arbetet ska du förutom röjsåg och annan utrustning också ta med en fyra meter lång mätstav till skogen.
uutiskuva-korpi.jpg
23.07.2020 08:54
Skogscentralen satsar på att producera ny information om skogslagsobjekt. Den nya informationen förädlas med hjälp av andra aktörers material och Skogscentralens egen skogliga information. Det är viktigt att informationen uppdateras kontinuerligt eftersom aktuellt material stöder en hållbar och lagenlig användning av skogen.
En tallkvist med en sjö i bakgrunden.
07.07.2020 12:10
Utkasten till de regionala skogsprogrammen 2021-2025 finns nu att läsa på Skogscentralens webbplats. Vem som helst får ge respons på programmen fram till den 28 augusti.
Ett avbrutet träd i skogen.
06.07.2020 14:03
Stormen Päivö den 30 juni och de veckolånga åskfronterna före stormen fällde skog för ett värde av 17-20 miljoner euro.
Metsätie ylhäältä päin kesällä
06.07.2020 11:48
Skogslagen, som reglerar användningen av skog, definierar också anmälan om användning av skog. Enligt 14 § i skogslagen ska anmälan om användning av skog göras också för avverkning vid väglinjer, kraftledningar eller andra motsvarande linjer alltid utom då det gäller avverkningar i liten omfattning.
Mies kulkee kuivassa tulvametsässä
02.07.2020 12:37
Svämskogar och lövsumpskogar är viktiga för naturens mångfald och som översvämningsskydd. Finlands skogscentral är med i ett projekt där man utvecklar metoder för att identifiera och kartlägga svämskogar och lövsumpskogar. Projektet leds av Finlands miljöcentral.
Huonokuntoinen metsätie kesällä
30.06.2020 10:37
Under resten av året kan Skogscentralen bevilja Kemera-stöd för skogsvägsprojekt utan att vänta på att väglagets beslut att verkställa projektet vunnit laga kraft. Besluten snabbas upp eftersom coronaepidemin har gjort det svårare för väglagen att ordna möten och inledandet av projekten riskerar att fördröjas. Det försnabbade beslutsförfarandet är i kraft direkt och gäller ansökningar som kommer in till Skogscentralen senast den 31 december i år.
Varttunutta kuusikkoa kesällä
29.06.2020 13:33
Skogsägare och virkesägare bör se till att barrträdsvirke och skadade träd transporteras bort från skogen inom de tidsgränser som står i skogsskadelagen, så att inga insektsskador kommer åt att sprida sig. Den varma och torra sommaren ökar risken för barkborrar i barrskogar, även om det svala majvädret fick deras svärmning att fördröjas något i år.

.