Viktigt att bekämpa rottickan ända tills kölden kommer

uutiskuva-juurikaapa.jpg
Rottickans fruktkroppar växer dolda för ögat under mosstäcket och förnan. De producerar sporer hela den tid som temperaturen är över +5 grader. Foto:Tuula Piri.
Granens rotticka och tallens rotticka är svampar som orsakar rotröta i både gran och tall. Tickan sprids till nya träd med sporer hela den tjälfria tiden. Avverkaren är skyldig att bekämpa rottickans spridning i den södra och mellersta delen av landet ända till slutet av november.

Rottickan sprider sig med sporer i luften och som mycel via rotkontakterna från ett träd till ett annat. Tickan producerar sporer hela den tid då temperaturen är över +5 grader. När sporerna landar på en färsk stubbe eller en skada på rothalsen eller stammen, sprider de rottickan också till friska bestånd.

Viktigt att följa med stubbehandlingens kvalitet

Sporerna kan sprida sig långa vägar men största delen infekterar skog i närheten. Den största smittorisken finns på de områden där det redan förekommer rotröta. Behandlingen av stubbarna hindrar effektivt nya infektioner. Enligt skogsskadelagen är det avverkaren som ansvarar för bekämpningen.

Vid stubbehandlingen kan man använda antingen urea eller ett biologiskt preparat med pergamentsvamp. Stubbehandlingen görs vid avverkningen och skördarföraren ska hela tiden följa med arbetets kvalitet både med ögonmått och med regelbundna sampelbaserade mätningar.

- Bekämpningseffekten är direkt beroende av stubbehandlingens kvalitet. God kvalitet innebär att det bildas ett minst en millimeter tjockt lager av bekämpningsmedel på stubben och att medlet täcker hela stubben, säger skogsvårdsexperten Annikka Selander vid Skogscentralen.

Förebygg rotrötan med rätt tajming

Skogsägaren kan med noggrann planering minska risken för att rottickan sprider sig. Tajmingen och genomförandet av skogsvårdsarbeten och avverkningar är avgörande. Den säkraste tiden att avverka är på vintern när marken är frusen.

Röjning är tryggast när temperaturen är under nollstrecket, särskilt när de fällda trädens stubbdiameter är över 5 centimeter. I energivedsgallringar ska man välja i första hand lövträdsdominerade bestånd till sommarstämplingar. Vid förröjning lönar det sig att utnyttja snöfria köldperioder.

När man förnyar en rötskadad granskog med tall eller björk hindrar man sjukdomen från att sprida sig till följande trädgeneration. Tallens rotröta infekterar även andra barrträd så endast en ren lövskog undgår att bli smittad.
Finlands skogscentral och Naturresursinstitutet gav 2017 ut en guide om identifiering och bekämpning av rotröta. Guiden är skriven för det praktiska skogsbruket: virkesköpare, drivningsplanerare, maskinentreprenörer och skogsägare.