Verkställare söks till naturvårdsprojekt | Skogscentralen

Verkställare söks till naturvårdsprojekt

Ett dikte som grävts vid skogsdikning har lagts igen.
Genom att fördämma en dikesfåra som grävts vid skogsdikning och leda vattnet till den gamla fåran ökar man mångfaldsvärdena vid bäcken och skogen kring den. Samtidigt förbättras vattenkvaliteten och flödestopparna jämnar ut sig. Foto: Riikka Salomaa
Den 12 oktober öppnar Skogscentralen årets tredje ansökningsrunda för naturvårdsprojekt. Nu söker vi verkställare till tretton olika projekt som främjar den biologiska mångfalden i skogsnaturen.

Nyhet 12.10.2020 

En stor del av de projekt som nu finns att söka är vattenvårds- och restaureringsarbeten. Projekten finns på olika håll i landet, och de ska verkställas under nästa och därpå följande år.

Det finns flera mål med vattenvårdsprojekten. Med vattenvårdsarbeten minskar och förhindrar man belastning från skogsbruket, alltså att sediment och näringsämnen rinner ut i vattendragen. Dessutom förbättrar man den biologiska mångfalden i skogslivsmiljöer intill vattendrag och småvatten.

– I vattenvårdsprojekten bygger man våtmarker, sedimenteringsbassänger, översilningsområden och olika fördämningar. Dessutom återställer man småvattens- och kärrlivsmiljöer, berättar Riikka Salomaa, expert på naturvård vid Finlands skogscentral.

Utöver vattenvårdsprojekten söker Skogscentralen också verkställare till hyggesbränningar som främjar den biologiska mångfalden och till vård av lundlivsmiljöer. 

Finansieras med Kemera-medel

Naturvårdsprojekten kan sökas av aktörer som kan ta helhetsansvaret för arbetet.

För projekten beviljas statlig Kemera-finansiering, som täcker kostnaderna för planeringen och verkställandet av arbetet. De aktörer som väljs ansöker själva om Kemera-finansiering.

Närmare information om varje projekt publiceras inom de närmaste två veckorna på Skogscentralens webbplats. Ansökningstiden varierar mellan de olika projekten, men den är vanligtvis tre till fyra veckor.

.