Vattenvård och hyggesbränning i ansökan om naturvårdsprojekt

uutiskuva-purokunnostus.jpg
Skogscentralen söker aktörer som kan ansvara för bland annat vattenvårdsarbeten i årets första ansökningsomgång med naturvårdsprojekt.
Finlands skogscentral öppnar årets första ansökningsomgång för projekt för vård av skogsnaturen enligt lagen om hållbart skogsbruk den 27 februari 2018. Kemera-stöd beviljas till exempel för iståndsättning av värdefulla livsmiljöer och för vattenvård.

Skogscentralen har berett naturvårdsprojekt och söker kunniga aktörer som kan ta helhetsansvaret för åtgärdsplaneringen och verkställandet av naturvårdsarbetet.

De projekt som ingår i ansökningsrundan har valts med tanke på att de ska vara viktiga för mångfalden i skogsnaturen och miljövården. Under 2018 ordnas tre ansökningsomgångar för projekten.

I första ansökan, som inleds den 27 februari, ingår sex naturvårdsprojekt av vilka fyra går ut på att förbättra vattenvården i skogsbruket och två på att främja mångfalden i skogsnaturen genom hyggesbränning.

Cirka en månads ansökningstid

När projektansökningen öppnats lämnar aktörerna in sina ansökningar till Skogscentralen. Ansökningarna poängsätts på ett projektutlysningsmöte och verkställarna väljs enligt poängsättningen. Som grund för poängsättningen används pris- och kvalitetskriterier som är de samma i hela landet.

Ansökningsomgången kan förlängas, men man kan också besluta att inte verkställa ett projekt om godtagbara ansökningar inte lämnats in. Den aktör som valts att verkställa projektet ansöker själv om Kemera-finansiering för det.

Skogscentralen förhandlar med markägarna om tillstånd för projekten, övervakar verkställandet och ger vid behov aktören råd om naturvården.

Ansökningstiden i den ansökan som öppnas nu är cirka 3–4 veckor per projekt. De projekt som kan sökas och tilläggsuppgifter om ansökningsprocessen finns på Skogscentralens webbsida (på finska).