Uttag av klenträd ökar – men den tidiga vården av plantbestånd går trögt

uutiskuva-pienpuun-korjuu.jpg
Klenvirke tas ut i samband med gallring av ungskog.
I år har skogsägarna flitigt tagit ut klenvirke, dvs. avverkat träd med smala stammar i samband med gallring av ungskog. Fram till mitten av september har 8,8 miljoner euro betalats i Kemera-stöd till områden där man fäller klena träd. Däremot har omfattningen av tidig vård av plantbestånd nästintill halverats jämfört med fjolåret. Hittills har 2,4 miljoner euro betalats i Kemera-stöd för tidig vård av plantbestånd.

Arealen för uttag av klenträd har nästintill fördubblats i vårt land om man jämfört med 2017, framgår det av Skogscentralens Kemera-statistik. Fram till mitten av september hade klenträd tagits ut på sammanlagt 20 440 hektar, då avverkningsytan vid samma tidpunkt i fjol var 13 930 hektar.

Päijänne-Tavastland uppvisar den relativt största ökningen och där har ytan mer än fördubblats från i fjol. Också i Norra Savolax och Nyland har klenträd tagits ut på en dubbelt större yta jämfört med 2017.

- Att det varit ett bra år på virkesmarknaden har bidragit till den kraftiga ökningen i uttag av klenträd. Avverkningsytan har ökat även i södra Finland, säger expert på projektförvaltning Yrjö Niskanen vid Finlands skogscentral.

Klenvirke tas ut i samband med gallring av ungskog och Kemera-stöd betalas för arbetet på vissa villkor. Klenvirke används i huvudsak för energiproduktion vid inhemska el- och värmekraftverk. Klenvirke används också i viss utsträckning som massaved inom skogsindustrin.

Tidig vård av plantbestånd bör påskyndas resten av året

I år har tidig vård av plantbestånd utförts i klart mindre omfattning jämfört med fjolåret. Arealen av vårdade plantskogar har nästintill halverats från 2017.

Fram till mitten av september hade tidig vård av plantskog bara utförts på en yta av 15 000 hektar, då siffran ett år tidigare var 26 124 hektar. De relativt minsta minskningarna rapporteras från Kajanaland, Lappland och Södra Savolax.

Enligt Niskanen borde tidig vård på plantbestånden utföras betydligt mer än i dag. Det årliga behovet av tidig vård i privatskogarna uppgår till närmare 100 000 hektar. I fjol vårdades 49 000 hektar plantskog, året innan 42 000 hektar.

- När det gäller tidig vård av plantbestånd har vi haft en bra tillväxttakt. Vi hoppas att statistiken från början av året inte berättar hela sanningen och att tidig vård utförs i rask takt under hösten. Det finns fortfarande rikligt med Kemera-medel att få för det här året, säger Niskanen.

Under årets första hälft hade inalles 40 procent utnyttjats av anslaget i statsbudgeten på 56 miljoner euro.

Gamla Kemera-arbeten lämnas ogjorda

Tidsfristerna för arbetena enligt den gamla Kemera-lagen, som upphävdes 2015, går ut i slutet av innevarande år. Ett stort antal Kemera-stödansökningar som har godkänts under den gamla Kemera-lagen håller på att föråldras på Skogscentralen. Det kan hända att de skogsvårdsarbeten som meddelats i ansökningarna inte har påbörjats eller blivit på hälft, och man hinner inte slutföra dem innan tidsfristen går ut vid årsskiftet.

- Om arbetena blivit på hälft kan man i vissa situationer kräva tillbaka de betalda stöden. Det är ytterst viktigt att de aktörer och organisationer som ansvarar för arbetena har gjort sina skogägarkunder uppmärksamma på ogjorda arbeten och eventuella påföljder av dem.

Skogscentralens webbplats har mer information om omfattningen av ytorna där man tagit ut klenvirke och utfört tidig vård av plantskog.