Stödbeslut om Kemera-skogsvägsarbeten fattas fortfarande försnabbat på grund av coronaläget  | Skogscentralen

Stödbeslut om Kemera-skogsvägsarbeten fattas fortfarande försnabbat på grund av coronaläget 

Talvinen metsätie, jonka varrella on puupino
Kemera-stöd kan beviljas för grundförbättringar av skogsvägar. Foto: Pixabay
Skogscentralen kan bevilja Kemera-stöd för skogsvägsprojekt utan att vänta på att väglagets beslut vinner laga kraft. Stödbesluten snabbades upp förra sommaren eftersom coronaepidemin gjort det svårare för väglagen att hålla möten, vilket gjort att påbörjandet av vägprojekt riskerat att försenas. Eftersom coronasituationen inte har förbättrats fortsätter det snabbare beslutsfattandet till 31.8.2021.

Nyhet 4.2.2021

Beslut om grundförbättringar av enskilda vägar och andra väghållningsärenden fattas på väglagets stämma. Missnöjda delägare eller andra berörda kan ställa en begäran om omprövning till väglaget eller väcka klandertalan i tingsrätten. Omprövning ska begäras inom 30 dagar och klandertalan väckas inom tre månader från det att beslutet fattats. Omprövningsbegäran behandlas på väglagsstämman, och sedan är det möjligt att inom en period på 30 dagar väcka klandertalan mot det beslut som fattats där. 

Arbetet i Kemera-stödda vägprojekt får inte påbörjas förrän Skogscentralen har beviljat stöd. Vanligtvis har Skogscentralen fattat stödbeslutet först efter att tidsfristen för att väcka klandertalan gått ut och väglagets beslut att verkställa vägarbetena vunnit laga kraft. Det har också krävts att stödtagaren lämnat in en redogörelse över att ingen talan har väckts. Ett undantag har varit enhälliga beslut där alla delägare varit representerade på mötet.  

Coronaepidemin och mötesrestriktionerna har gjort det svårare för väglagen att hålla möten, och vägprojekt riskerar att fördröjas. Därför har Skogscentralen sedan förra sommaren beviljat stöd genom ett snabbare förfarande. 
Efter stödbeslutet kan arbetet med skogsvägen inledas, och stödet betalas ut i takt med att arbetet framskrider. I den första redogörelsen som presenteras för att stöd ska betalas ut bifogar man information om att ingen talan väckts mot väglagets beslut om projektet inom utsatt tid. Stödet betalas inte förrän en sådan redogörelse kommit in. 

Om en klandertalan har väckts ska stödtagaren med redogörelsen även bifoga domstolens beslut och information om att beslutet vunnit laga kraft. Skogscentralen kan vid behov avbryta utbetalningen av stödet om domstolen ändrar eller ogiltigförklarar väglagets beslut. 

Mer information om Kemera-stöd för skogsvägar finns på Skogscentralens webbplats
 

.