Skogsskattedeklarationer lämnas nu in i rask takt | Skogscentralen

Skogsskattedeklarationer lämnas nu in i rask takt

uutiskuva-veroilmoitus.jpg
Metsänomistajat ovat saaneet tammikuussa esitäytetyn metsäverotuksen 2C-lomakkeen postissa.
Skogsbruksidkare ska lämna in skattedeklarationen till Skatteförvaltningen senast 28.2.2019. Datumet gäller även skogsägare som inte är mervärdesskatteskyldiga. Jordbruksidkare samt näringsidkare och yrkesutövare ska lämna in skattedeklarationen för skogsbruk senast 2.4.2019. Personer som är fast bosatta i utlandet lämnar in skattedeklarationen inom maj månad.

I januari fick skogsägare den förhandsifyllda blanketten 2C Skattedeklaration för skogsbruk per post. Anvisningar för hur man fyller i blanketten finns på https://www.skatt.fi/blanketter/2C. Det rekommenderas att skattedeklarationen lämnas elektroniskt i MinSkatt. För hanteringen av skatteärenden kan man också befullmäktiga en annan person via tjänsten suomi.fi/fullmakter.

Den som under året inte alls haft inkomster från skogsbruket, avdragsgilla utgifter som hänför sig till skogsbruket eller uppgifter som ska deklareras för uppföljningen av skogsavdrag och reserveringar, behöver inte lämna någon skattedeklaration för skogsbruket. Deklarationer som lämnas in för sent kan leda till en förseningsavgift. 

I MinSkatt kan man också deklarera och betala mervärdesskatt (Deklaration av skatter på eget initiativ). Den mervärdesskatt som redovisas ska betalas på eget initiativ senast 28.2. En skogsägare som är mervärdesskatteskyldig ska deklarera och betala mervärdesskatten. Pappersblanketter kan vid behov skrivas ut från skattemyndighetens webbplats eller hämtas från skattebyrån.

Ändringar i skatteavdragen

I år har smärre ändringar gjorts även i skogsskatteavdragen. Avdraget för användningen av egen bil i skogsbruket är 0,25 euro/km 2018. Utgifter för användningen av snöskotrar och terränghjulingar som används i skogsbruket är 14 euro/körtimme, för traktorer 11 euro/körtimme. Värdena för utfört leveransarbete, uttag för eget bruk och andra avdrag anges i anvisningarna för ifyllandet av blanketten.
I maj kan skogsgåvoavdrag deklareras i MinSkatt eller med blankett 2L. Underlaget för skogsgåvoavdraget kan man enklast ta reda på med hjälp av en kalkylator som finns på Skogscentralens webbplats.

Skogscentralen erbjuder utbildning

I februari anordnar Skogscentralen skattekvällar och kurser om skogsbeskattning på olika håll i Finland. På kurserna behandlas grundläggande frågor om skogsbeskattning, som t.ex. vilka utgifter som kan redovisas bland avdragen, hur inkomsterna från skogsbruket och resekostnaderna ska deklareras och hur man ska använda skogsavdraget. Anmälningar till kurserna tas emot på sidan Kurser och evenemang på Skogscentralens webbplats.

I Skogscentralens tjänst MinSkog.fi kan skogsägare spara anteckningar om skogsbruket för beskattningen under hela skatteåret. Tjänsten MinSkog.fi kan användas gratis. På adressen www.minskog.fi kan man logga in med bankkoder eller mobilcertifikat.

 

.