Skogsdatainventeringen förnyas nästa år

uutiskuva-inventointi.jpg
Skogscentralen samlar in skogsdata om privata skogar i Finland.
År 2020 inleds en ny skogsdatainventering då nästan all skog i Finland kommer att karteras. I inventeringen används en ny metod med vilken vi får allt noggrannare information om beståndet och dess tillväxt.

Finlands skogscentral har inventerat skogstillgångarna med fjärrkarteringsmetod sedan 2010 och alla privatägda skogar kommer att vara karterade före 2020. Skogsdata framtagna utgående från laserskannings- och flygfotografimaterial, provytemätningar och mångsidiga kalkyler finns sedan på Skogscentralens webbplats www.minskog.fi.

År 2020 inleds en ny inventeringsrunda med målet att kartlägga nästan alla Finlands skogstillgångar inom sex år i enlighet med det nationella laserskannings- och flygfotografiprogrammet. Skogscentralen har varit med och berett det nya programmet, som dras av Lantmäteriverket.

I det nya programmet ökar laserskanningens punkttäthet betydligt jämfört med den nuvarande och är ungefär fem punkter per kvadratmeter. Flygfotografiegenskaperna förblir de samma som förr.

Noggrannare beståndsdata

Också mätmetoderna för provytorna i fält förnyas 2020. I fortsättningen kommer Skogscentralens arbetare i fält att förutom de nuvarande cirkelprovytorna mäta större provyteområden av varierande form och storlek.

- Varje träds placering definieras exakt. Med den här mätmetoden får vi en större mängd material för beståndstolkningen och förväntningen är att exaktheten ska förbättras, säger Juho Heikkilä, ledande expert på skogsdata vid Finlands skogscentral.

Den nya metoden ska den här sommaren testas på omkring 0,9 miljoner hektar i Padasjoki, Pieksämäki och Valtimo.

- På våren 2020 börjar vi få de första skogsdata av den här nya metoden. Den egentliga produktionen startar om ett år på cirka 20 områden på olika håll i landet, säger Heikkilä.

Utgångspunkten är att beståndsdata ska bli mer exakta med den nya metoden. Speciellt gäller det här beståndets grovhet, trädslagsförhållanden och beståndsdata från äldre plantskog.

Utgående från noggrannare beståndsdata kan man bättre än i dagsläget bedöma och räkna ut skogens tillväxt, avverkningsmöjligheter och skogsvårdsbehov. Skogsägare och skogsbranschens aktörer kan utnyttja informationen till exempel i skogsvårdsarbeten och i planeringen av användningen av skog.