Skogscentralens skogsdata och MinSkog.fi-tjänst sparar över hundra miljoner per år åt skogsbranschen | Skogscentralen

Skogscentralens skogsdata och MinSkog.fi-tjänst sparar över hundra miljoner per år åt skogsbranschen

uutiskuva-metsaanfi-raportti.jpg
E-tjänsten MinSkog.fi erbjuder skogsägare avgiftsfri grundinformation om den egna skogen. Bild: Mikko Vähäniitty/MCI Press
Pellervo ekonomisk forskning har publicerat en rapport under rubriken Suomen malli metsätietojen hyödyntämisessä, på svenska ungefär Så utnyttjar Finland skoglig information, där man granskar bakgrunden till Finlands skogscentrals e-tjänst MinSkog.fi, målen med tjänsten och verkställandet av den samt utvärderar utvecklingsbehoven och framtidsutsikterna.

Nyhet 23.10.2019

Den öppet tillgängliga skogliga informationen på webbplatsen MinSkog.fi och den elektroniska ärendehanteringen i e-tjänsten MinSkog.fi erbjuder mångsidig nytta åt skogsägare och skogsbranschens aktörer, visar Pellervo ekonomisk forskning PTT:s rapport. Förutom effektivare verksamhet och olika ekonomiska fördelar kan naturens biologiska mångfald beaktas bättre än förr när information om naturobjekt finns tillgänglig och skyddsobjekt identifieras bättre.

Besparingarna uppstår då den aktuella informationen om fastigheternas skogliga tillgångar och skogsvårdsförslag gör så att skogsvården, planeringen av stämplingsposter, skogsvårdsplaneringen samt värderingen av fastigheter och företagens anskaffning av nya kunder kan effektiveras. Skogscentralens kundarbete har effektiverats och den elektroniska ärendehanteringen förkortar behandlingstiderna för Kemera-ansökningar och anmälningar om användning av skog.

Den avgiftsfria grundinformationen som finns i e-tjänsten MinSkog.fi ökar skogsägarnas medvetenhet om potentialen i sin skog och hjälper skogsägare att fatta beslut om skogsvård och användning av den egna skogen.

Elektronisk ärendehantering och skogsdata gynnar skogsägare, virkesköpare, skogstjänstföretagare, skogsvårdsföreningar, Skogscentralens personal, forskningsinstitut, banker och försäkringsbolag.

Enkel ärendehantering är styrkan i e-tjänsten MinSkog.fi

En enkät som skogsbranschens aktörer har fått besvara visar att MinSkog.fi-tjänstens bästa egenskaper är att den är tydlig, användarvänlig och har bra ärendehanteringsegenskaper som anmälan om användning av skog och Kemera-ärendehantering. Det ses också som en bra sak att skogsdata kan laddas ner från tjänsten och att den öppet tillgängliga informationen möjliggör samarbete och elektronisk ärendehantering.

Användarna av tjänsten upplever att speciellt variationer i skogsdatakvaliteten och fördröjningen i uppdateringen av skogsdata utgör utmaningar. I framtiden ska skogsdata uppdateras närmare realtid. Bättre kvalitet på informationen ökar åtgärdsförslagens trovärdighet.

Skogscentralen bereder en reform av e-tjänsten MinSkog.fi som gör att skogsägare och aktörer får en mångsidigare skogsägar- och fastighetsspecifik helhetsbild av de objekt som behöver skogsvård eller avverkning eller där det finns naturobjekt. Också i framtiden kommer smidig användning av tjänsten att spela en nyckelroll.

PTT:s rapport beskriver nuläget och ger vägkost inför den framtida utvecklingen

I den finskspråkiga rapporten Suomen malli metsätietojen hyödyntämisessä utgiven av Pellervo ekonomisk forskning 23.10.2019 granskas bakgrunden till, målen med och verkställandet av Finlands skogscentrals webbplats MinSkog.fi och dessutom utvärderas utvecklingsbehoven och framtidsutsikterna.

Finlands modell har väckt stort intresse också internationellt och rapporten finns att få också på engelska: PTT Reports: Finland’s model in utilising forest data - Metsään.fi-website’s background, implementation and future prospects.

PTT:s pressmeddelande: "Verkkopalvelu Suomen metsistä herättää huomiota maailmalla – käyttäjinä jo yli satatuhatta metsänomistajaa"

.