Skogscentralen har avbrutit genomgången av skogslagsobjekten | Skogscentralen

Skogscentralen har avbrutit genomgången av skogslagsobjekten

uutiskuva-purokohde.jpg
Lund intill en bäck. Bild: Pentti Salo
Finlands skogscentral har beslutat att avbryta genomgången av de data som finns om skogslagens särskilt viktiga livsmiljöer. Under avbrottet utvärderar vi det dataunderhåll som redan har gjorts och dess effekter på materialet. Just nu pågår också en utvärdering av skogslagen och det kan påverka hanteringen av materialet.

Finlands skogscentral upprätthåller skogsdata som visar särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagen. Skogslagsobjekten uppdateras kontinuerligt i samband med Skogscentralens fältbesök och aktörers anmälningar.

Skogscentralen har sedan år 2018 standardiserat materialet om skogslagens särskilt viktiga livsmiljöer. Det här är en del av ett bredare servicearbete och en uppdatering av den skogliga informationen. Det här skilda dataunderhållet har nu avbrutits.

I arbetet med genomgången av data har vi lagt till särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagen och tagit bort objekt som inte längre uppfyller lagens krav. Det finns flera orsaker till att objekt har avlägsnats: lagändringarna som trädde i kraft 2014, ändringar som skett i skogen, fel i det gamla materialet och planändringar. En del av skogslagsobjekten har också blivit naturskyddsområden.

Ändrade avgränsningar oroar

Dataunderhållsarbetet har gällt alla livsmiljötyper i skogslagen. Den offentliga debatten har särskilt orsakats av ändringar i avgränsningen av bäck- och rännilobjekt.

- Vi har gallrat ut de skogslagsobjekt, till exempel bäckar och rännilar, ur materialet vars avgränsning är alltför snäv enligt den nuvarande tolkningen. I första hand har vi övervägt ifall området kan utvidgas eller om objektet kan bli annan livsmiljö enligt skogslagen, till exempel lund eller kärr.

- Dessutom har största delen av de här områdena nu klassats som andra viktiga livsmiljöer istället för lagobjekt. Skogscentralen rekommenderar att de här områdena inte avverkas, säger Jarkko Partanen, chef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral.

Skogslagen kräver att skogslagsobjekten är små

Partanen säger att uppdateringen av skogslagsobjekten görs för att informationen om dem ska motsvara skogslagens krav. Skogslagen ändrades 2014 och då lades det till ett krav att särskilt viktiga livsmiljöer ska vara små eller av liten betydelse för skogsbruket.

- Lagen kräver att skogslagsobjekten är små till arealen, alltså under två hektar. Därför har vi varit tvungna att avlägsna skogsområden som annars uppfyller kriterierna för ett skogslagsobjekt men som är alltför stora. Just nu pågår en utvärdering av skogslagen och i samband med den kommer vi att utvärdera vilka bra och dåliga sidor skogslagen har, säger Partanen.

Det är Jord- och skogsbruksministeriet som har ansvar för att stifta och utvärdera skogslagen.

Partanen specificerar att Skogscentralen inte känner till alla skogslagsobjekt och att alla därför inte har sparats i skogsdatabasen men att de ändå skyddas av skogslagen och ska beaktas i samband med åtgärder i skogen. 

Skogscentralen utbildar årligen tusentals skogsproffs så de ska känna igen lagobjekt i skogen och lämna områden som är värdefulla för naturens mångfald orörda. 

Hur mycket objekt finns det? 

Skogscentralens skogsdatamaterial består av över 10 miljoner skogsfigurer.

- Materialet är enormt. På grund av den debatt som nu har startats kommer vi att ta reda på hur många objekt som har avlägsnats och varför, men det tar tid. Samtidigt ska vi granska hur uppdateringsarbetet framskrider, säger Partanen.

Fakta

Skogslagsobjekten i Skogscentralens material

•    Omkring 600 hektar särskilt viktiga bäck- och rännilobjekt har mellan december 2017 och oktober 2019 lagts till i Skogscentralens skogsdatamaterial medan cirka 7 900 hektar har avlägsnats.

•    Cirka 3 900 hektar, alltså nästan hälften av det material som har raderats har varit för stora för att uppfylla skogslagens krav om liten areal. De här objekten har alltså inte varit lagobjekt sedan 2014.

•    Omkring 600 hektar av bäck- och rännilobjekten har blivit privata naturskyddsområden där naturvårdslagen alltså gäller.
 
•    Cirka 3 400 hektar har omvandlats till vanlig skogsdata och av den arealen har cirka 1 000 hektar avlägsnats från skogslagsobjekten på grund av ändringar i planläggningen eller markanvändning. I resten av materialet som har raderats har det handlat bland annat om felaktiga uppgifter eller ändringar i objekten. 

Källa: Finlands skogscentral

Vi har efter publicering korrigerat nyheten med mängden skogsfigurer i skogsdatamaterialet.

Nyhetens rubrik har uppdaterats och faktarutan på slutet har lagts till 15.11.

Läs mer om ämnet:

Nyhet: Dataunderhållet av skogslagsobjekten uppdaterar informationen

Jarkko Partanens blogginlägg: Är skogslagsobjekten enda sättet att trygga mångfalden?

Anna Rakemaas blogginlägg: Varför måste informationen om skogslagsobjekten uppdateras?

Skogscentralens tolkningsrekommendationer för objekten i skogslagens 10 paragraf finns på Skogscentralens webbplats.

.