Skogsdatatjänster

Tjänster

Huvudmeny

Senaste nytt om kontinuerlig beståndsvård och klimatförändringen införs i skogsvårdsrekommendationerna

uutiskuva-ilmasto-tuhot.jpg
Klimatförändringen ökar risken för svamp- och insektskador. Bild: Sami Karppinen
Råden i god skogsvård har reviderats. Rekommendationerna innehåller ny information om kontinuerlig beståndsvård och om hur man kan anpassa skogsbruket till klimatförändringen. Tapio Ab och Finlands skogscentral kommer under våren att ordna en utbildningsturné där man redogör för de nya rekommendationerna för skogsfackmän.

Allt fler skogsägare är intresserade av att pröva på kalhyggesfritt skogsbruk. Vid kontinuerlig beståndsvård är marken ständigt skogsklädd och inga kalhuggningar görs. Skogsförnyelsen grundar sig på befintliga underväxtbestånd eller på plantor som uppkommer naturligt efter avverkning.

I råden i god skogsvård har anvisningarna om kontinuerlig förnyelse reviderats eftersom det kommit nya forskningsrön om metoden som preciserar metodbeskrivningarna i rekommendationerna.

- Det är ekonomiskt lönsamt att övergå till kontinuerlig beståndsvård i det skede när ett likåldrigt bestånd inte ännu är förnyelsemoget men ett nytt underväxtbestånd redan har uppkommit. I tallskogar rekommenderas fröträdsavverkning och plockhuggning. I granskogar är plockhuggning och luckhuggning alltjämt de dominerande metoderna, berättar ledande expert på skogsvård Markku Remes vid Finlands skogscentral.

Enligt Remes kan man tillsvidare inte förutse och beräkna utvecklingen i skogar som odlas enligt metoden med kontinuerlig förnyelse lika bra som i likåldriga skogar. Man känner inte heller lika bra till de risker som förknippas med förnyelsen och riskerna för skador.

- De nya råden och rekommendationerna om kontinuerlig förnyelse välkomnas av hela skogsbranschen, säger Remes.

Hoten som klimatförändringen medför kan förebyggas genom skogsvård

Råden i god skogsvård har även utökats med information om hur man inom skogsbruket kan anpassa sig till klimatförändringen.

Klimatförändringen förlänger växtperioden och förbättrar sannolikt beståndstillväxten inom den närmaste framtiden, särskilt i norra Finland. På samma gång orsakar det allt varmare klimatet mer storm- och snöskador i skogarna och ökar också risken för svamp- och insektskador. Ett hot utgörs också av främmande arter som de inhemska skogarna inte har beredskap för.

- Skogarnas och trädens förmåga att anpassa sig till klimatförändringen kan förbättras genom skogsvård och skogsförädling. Skogsägarna kan förebygga skador genom att sörja för beståndets livskraft och bördighet. Storm- och snöskador kan lindras genom att man vårdar plantbestånd och unga skogar i tid, säger Remes och hänvisar till de nyaste anvisningarna i råden i god skogsvård.

Vilka risker klimatförändringen utsätter skogarna för varierar beroende på trädslaget, ståndorten och det geografiska läget.

Avgiftsfri utbildning för skogsfackmän

Tapio och Skogscentralen anordnar i mars-maj en utbildningsturné om de nyaste råden i skogsvård för skogsfackmän. Kurserna är avgiftsfria för deltagarna och hålls på olika håll i Finland.

- Till skogsfackmännens grundläggande uppgifter hör att vara lyhörda för skogsägarna och erbjuda dem lämpliga lösningar för uppnåendet av målen med skogsägandet. Nyttan och riskerna med olika alternativ ska kunna beskrivas, och för det är råden i skogsvård ett bra redskap. Utbildningarna fokuserar på hur man kan dra fördel av rekommendationerna i arbetet med skogsägarkunderna, berättar Kalle Vanhatalo, serviceområdeschef vid Tapio.

En utbildningsdag på svenska ordnas i Pedersöde den 9.5. Anmälningar till de finskspråkiga kursdagarna tas emot på sidan Kurser och evenemang.

Tapios Råd i god skogsvård redogör för hur skogarna i Finland kan vårdas och användas på ett hållbart sätt. Rekommendationerna har tagits fram i samarbete med skogs-, energi- och miljösektorn och grundar sig på senaste forskningsrön och praktiska erfarenheter.