Rottickan ska bekämpas tills det blir minusgrader | Skogscentralen

Rottickan ska bekämpas tills det blir minusgrader

uutiskuva-juurikaapa-torjunta.jpg
Bekämpningsmedel mot rotticka sprids på stubbar. Bild: Johanna Kleemola
Rotrötan förstör virke till ett årligt värde av omkring 50 miljoner euro i de inhemska ekonomiskogarna. Spridningen kan hindras genom att man vid avverkningen behandlar stubbarna med bekämpningsmedel. Finlands skogscentral granskar stubbehandlingens kvalitet. I år har stubbehandlingskvaliteten på de granskade objekten varit något sämre än under tidigare år.

Nyhet 24.10.2019

Skogsägaren eller innehavaren av avverkningsrätten har ansvaret för att rottickan bekämpas. Rottickan ska bekämpas vid beståndsvårdande avverkning och förnyelseavverkning i barrträdsdominerade bestånd på mineral- och torvmark i riskområdena från början av maj till slutet av november. Rottickans spridning hindras genom behandling av barrträdsstubbarna med växtskyddsmedel godkänt för ändamålet.
Skogsproffs måste enligt skogsskadelagen känna till de skyldigheter som finns gällande bekämpning av rotticka och också övervaka att bekämpningen görs. Personer som sprider bekämpningsmedlet måste ha avlagt växtskyddsexamen.

Skogscentralen granskar årligen i skogen bekämpningsutrustningen och stubbehandlingskvaliteten på avverkningsmaskiner som tillhör yrkesutövare och firmor som utför entreprenader åt dem. Samtidigt granskas att föraren har avlagt växtskyddsexamen.

I år har Skogscentralen utfört 67 granskningar. På 77,6 procent (52 st.) av dem var stubbehandlingen väl genomförd. På 16,4 procent (11 st.) var den nöjaktigt genomförd och på 6 procent (4 st.) odugligt genomförd. År 2018 var andelen väl genomförda stubbehandlingar 89,8 procent och år 2017 81,5 procent. Alla utom tre av dem som utförde bekämpningsarbetet hade avlagt växtskyddsexamen.

Bekämpningen ska fortsätta tills det blir minusgrader

Rotrötan sprids vid sommaravverkningar och orsakar de ekonomiskt sett värsta skadorna i gran- och tallbestånd. Granens rotticka orsakar röta i granbestånd och tallens rotticka dödar tallar till ett årligt värde av omkring 50 miljoner euro. Spridningen har gynnats av att det har gjorts avverkningar året runt utan att rottickan bekämpas.

- I ljuset av det vi känner till i dag behövs stubbehandling också i avverkningar i tallbestånd på torvmark, även om skogsskadelagen tills vidare inte kräver det. På hösten ska man fortsätta stubbehandla tills det blir köldgrader, säger Mikko Korhonen, chef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral.

Det är viktigt att regelbundet följa upp stubbehandlingens kvalitet, eftersom bekämpningsmedlets täckningsgrad på stubben har avgörande betydelse för effekten. Den fulla effekten nås först då föraren följer användarinstruktionerna och stubbens sågyta helt täcks av bekämpningsmedlet. Kvaliteten på bekämpningen påverkas också av bekämpningsmedlets kvalitet och färskhet. Dessutom är det viktigt att föraren snabbt noterar eventuella tekniska störningar i maskinen, att felen åtgärdas och att stubbehandlingsaggregatet är rätt tajmat.

Naturresursinstitutet (Luke) och Finlands skogscentral publicerade i år en uppdaterad guide för att känna igen och bekämpa rotröteskador och utföra egenkontroll av stubbehandlingen. Guiden är skriven för aktörer i branschen, alltså virkesköpare, drivningsplanerare och maskinföretagare samt skogsägare.

Mer information om resultaten av granskningen av bekämpning av rotröta finns bland Skogscentralens mediematerial.

.