Över 5 000 hektar skog skyddades i METSO-programmet i fjol

uutiskuva-puro.jpg
De miljöstödsobjekt som skyddades 2017 hade i genomsnitt en areal på 3 hektar. Hälften av objekten var skogar kring småvatten.
Under 2017 skyddades över 5 000 hektar skog genom METSO-handlingsplanen, som tryggar skogarnas biologiska mångfald. Dessutom utfördes naturvårdande skötsel i METSO-livsmiljöer på ett område på 111 hektar. METSO-arbetet inleddes för 10 år sedan och har nu uppnått cirka 60 procent av de skyddsmål som ställts för 2025.

Under fjolåret skyddades över 5 000 hektar skog inom ramen för METSO-programmet. Permanenta skyddsområden grundades på 3 388 hektar. Dessutom ingicks 617 tidsbundna miljöstödsavtal för sammanlagt 1 855 hektar.

Skogsägare kan söka miljöstöd för tidsbundet skydd av värdefulla naturobjekt av Finlands skogscentral. Skyddet av miljöstödsobjekten finansieras med statens Kemera-medel. De miljöstödsobjekt som skyddades 2017 hade i genomsnitt en areal på 3 hektar. Hälften av objekten var skogar kring småvatten. Flest skyddsavtal om METSO-livsmiljöer ingicks för moskogar som är viktiga för mångfalden.

- Miljöstödsavtalens sammanlagda areal har minskat betydligt sedan de första åren. Det beror på att finansieringsvillkoren har setts över så att vi under de senaste åren huvudsakligen har betalat ut ersättning bara för objekt med trädbestånd. Samtidigt har objektens mångfaldsvärde ökat, säger Riitta Raatikainen, ledande expert på naturvård vid Finlands skogscentral.

Inom ramen för METSO-programmet restaurerades i fjol också värdefulla lundar, bäckar och myrmark, och solexponerade livsmiljöer vårdades. Naturvårdande arbete utfördes på sammanlagt 111 hektar i dessa värdefulla METSO-livsmiljöer.

Mer finansiering än i fjol

Anslagen för METSO-programmet har höjts med totalt cirka 5 miljoner euro jämfört med i fjol. Det finns alltså gott om finansiering att få till nya skyddsavtal.
En del av Skogscentralens anslag för miljöstöd och naturvårdsprojekt för 2017 blev outnyttjade i fjol, men de kan användas i år.

- Aktörer i skogsbranschen har i början av året fått utbildning för att kunna ge skogsägare råd om hur man söker miljöstöd. Utbildningen fortsätter på de regionala terrängdagarna och vi erbjuder experthjälp med ansökningarna och med att välja objekt, säger Raatikainen.

I år försöker man inom METSO-programmet nå skogsägare speciellt i Nyland, Egentliga Finland, Tavastland, Birkaland och sydöstra Finland. Man är framför allt intresserade av lundar, trädbevuxna myrar och stora moskogar med mångsidig natur. Även svämskogar och skogar vid landhöjningskusten är eftertraktade METSO-områden.

Jord- och skogsbruksministeriets och Miljöministeriets pressmeddelande