Obarkat barrvirke ska transporteras bort från skogen i tid | Skogscentralen

Obarkat barrvirke ska transporteras bort från skogen i tid

Varttunutta kuusikkoa kesällä
Granbarkborren gör oftast skada i soliga kantskogar i grövre bestånd.
Skogsägare och virkesägare bör se till att barrträdsvirke och skadade träd transporteras bort från skogen inom de tidsgränser som står i skogsskadelagen, så att inga insektsskador kommer åt att sprida sig. Den varma och torra sommaren ökar risken för barkborrar i barrskogar, även om det svala majvädret fick deras svärmning att fördröjas något i år.

Den senaste tidens värme har satt fart på granbarkborrens svärmande. I södra Finland har gränsen för epidemi redan överskridits på vissa håll, vilket innebär att risken för skador ökar i grövre granskogar. 

- Också den milda vintern gav granbarkborrarna en fördel. Den gjorde att de undantagsvis kunde övervintra också i träden under barken. Till och med larverna överlevde ställvis i skydd av barken, säger Pekka Kuitunen, expert på skogsvård och skogsskador vid Finlands skogscentral. 

Skogscentralen informerar skogsägarna om riskobjekt per brev. Skogsägarna uppmanas att vara uppmärksamma på eventuella barkborreskador i sin skog.  

Har bon i timmerhögar och svaga stående träd  

Barkborrarna, som skadar barrträd, börjar svärma på våren när temperaturen stiger till ungefär 20 grader. Under svärmningen bygger barkborrarna bon i virkeshögar och i innerbarken på försvagade stående träd. 

När ungefär halva sommaren har passerat ger sig en ny, mångdubblad barkborregeneration ut i omgivningen. Det här sker tidigare i södra Finland än i norra. I lagen om bekämpning av skogsskador står vilka datum avverkat virke måste vara borta från skogen och vägkanterna i olika delar av landet. Tidsgränserna gäller också barrträd som skadats i till exempel stormar. Dock har det konstaterats att till exempel granbarkborrarna under varma somrar lämnar sina födelseträd redan före de datum som står i lagen. Därför är det bra om man får virket bortforslat från skogen i södra och mellersta Finland redan före den tidsgräns som lagen sätter. 

Enligt skogsskadelagen måste granvirke transporteras bort från skogen om mängden är över 10 kubikmeter per hektar och tall om mängden är över 20 kubikmeter per hektar. Skogsskadelagen gäller inte lövträd. Små mängder skadade träd kan lämnas kvar i skogen för att öka biodiversiteten. Att ta bort döda träd som redan tappat barken minskar inte bakborrerisken. Däremot lever granbarkborrens naturliga fiender i dessa träd. Död ved är också viktig för den biologiska mångfalden. 

Mer information om tidsfristerna och skyldigheterna enligt skogsskadelagen finns på Skogscentralens webbplats.  

Mer information om läget med granbarkborren finns i Naturresursinstitutets pressmeddelande: Kirjanpainajia runsaasti Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Pohjois-Savossa. (Tiedote 26.6.2020)  

.