Ny lag om enskilda vägar trädde i kraft – vad förändras?

Den nya lagen underlättar väglagens verksamhet men medför ökat ansvar.
Den nya lagen om enskilda vägar trädde i kraft den 1.1.2019. Den ersatte därmed den gamla lagen om enskilda vägar från 1963. Den nya lagtexten är mer lättläst än den gamla och ger väglaget moderna förutsättningar att förvalta sin väg. Och väglaget får betydligt mer ansvar än tidigare.

Den nya lagen gör det lättare att grunda ett nytt väglag. Efter årsskiftet kan delägarna i en väg grunda ett väglag på ett eget gemensamt möte. Det samma gäller om man vill slå ihop eller upplösa väglag.

- Då ska alla vägdelägare vara för grundandet av ett väglag. Om så inte är fallet, kan man grunda ett väglag på det gamla sättet med en enskild vägförrättning, säger Mika Nousiainen, ledande expert på skogsvägar vid Finlands skogscentral.

Vägrätter är fortfarande vägförrättningsärenden. Man kan inte besluta om vägrätter utan en enskild vägförrättning av Lantmäteriverket.

Väglaget får mer ansvar

Väglagen måste komma ihåg att meddela eventuella ändringar till Lantmäteriverkets register över enskilda vägar. Dessutom ska beslut som påverkar trafiken på vägarna meddelas till Digiroad-systemet.

Det är viktigt att väglagets uppgifter hålls uppdaterade. Det är ett villkor för att de ska kunna beviljas stöd för vägunderhåll och stöd för grundförbättring, som beviljas av NTM-centralen.

Vägnämnderna upphör

Den nya lagen innebär också att kommunernas och städernas vägnämnder, som behandlat ärenden kring enskilda vägar, läggs ner. Nya ärenden tas inte längre till behandling, och ärenden som kommit in tidigare slutförs senast den 31.12.2019.

Den här förändringen har stor inverkan på hur man söker ändring av beslut som ett väglag fattat. Tidigare gjordes ändringsansökan till vägnämnderna, men nu ska ansökan riktas först till väglaget och därefter vid behov till tingsrätten. Det här innebär att kostnaderna för ändringssökande kommer att stiga på grund av den eventuella tingsrättsbehandlingen.

Digitala vägmöten

I fortsättningen kan man kalla medlemmarna till väglagets stämmor även elektroniskt. Att sammankalla en stämma med enbart en tidningsannons är inte längre ett lagligt förfarande. Själva väglagsstämmorna kan också hållas via nätet, till exempel på Skype. Om man vill flytta över väglagets stämmor till nätet måste man komma överens om det på en stämma.

En extra väglagsstämma kan sammankallas om en fjärdedel av delägarna kräver det.

Väglaget kan lägga ut verksamheten

I fortsättningen kan ett väglag beslut att lägga ut sin verksamhet på en utomstående aktör. Beslutet ska fattas enhälligt av väglaget. Det lönar sig att göra upp ett skriftligt avtal med den utomstående aktören.

- Den nya lagen om enskilda vägar ger goda förutsättningar för bra väghållning. Om väglaget är aktivt sköts förvaltningen och underhållet av vägen ordentligt så som den nya lagen kräver, säger Mika Nousiainen.