Ny information om svämskogar och lövsumpskogar för skogsägare | Skogscentralen

Ny information om svämskogar och lövsumpskogar för skogsägare

Mies kulkee kuivassa tulvametsässä
En svämskog i Pudasjärvi. Under torra perioder går det bra att röra sig där till fots. Foto: Krister Karttunen
Svämskogar och lövsumpskogar är viktiga för naturens mångfald och som översvämningsskydd. Finlands skogscentral är med i ett projekt där man utvecklar metoder för att identifiera och kartlägga svämskogar och lövsumpskogar. Projektet leds av Finlands miljöcentral.

Nyhet 2.7.2020

Många svämskogar och lövssumpskogar har försvunnit på grund av åkerröjning, reglering av vattendrag och skogsdikning. De här områdena är viktiga för den biologiska mångfalden och för att skydda omgivande områden mot översvämningar. I svämskogar och lövsumpskogar lever växtarter som trivs vid kärr och fuktiga lundar, många fågelarter, groddjur och vilt.

I projektet Potentiaaliset tulvametsät ja metsäluhdat (ungefär Potentiella svämskogar och lövsumpskogar) prövas olika metoder för att kartlägga och identifiera svämskogar och lövsumpskogar med hjälp av laserskanningsmaterial, översvämningsmodeller och skogsdata. I projektet testas också maskininlärningsmetoder.

- Möjliga svämskogar och lövsumpskogar har hittills inventerats i terrängen i Nyland, Kymmenedalen och Uleåborgstrakten. Metoderna prövas också på pilotområden i Norra Österbotten och i Bjärnå å, säger forskaren Krister Karttunen vid Finlands miljöcentral. 

App och nytt kartmaterial för skogsägare

Med projektets metoder är det möjligt att producera täckande material om möjliga svämskogar och lövsumpskogar i hela landet.

- Med hjälp av materialet kan vi till exempel identifiera svämskogar och lövsumpskogar som kan lämpa sig för Metso-programmet och hitta lämpliga naturvårdsobjekt, säger projektchefen Riitta Teiniranta vid Finlands miljöcentral.

Projektet producerar också en terrängapp för skogsägare. Med den kan man se om det finns svämskogs- eller lövsumpskogsobjekt i ens egen skog. Projektet har precis publicerat sin så kallade berättelsekarta på nätet. Där kan man se potentiella svämskogs- och lövsumpskogsobjekt i olika delar av landet och information om svämskogar och lövsumpskogar och om projektets resultat.  

Skydd i Metso-programmet är ett bra alternativ

Värdefullast för den biologiska mångfalden är svämskogar och lövsumpskogar där det finns gamla lövträd och död ved. Skogsägaren kan få ersättning via Metso-programmet för att skydda ett sådant objekt.

Inom Metso-programmet kan man välja att skydda ett område en viss tid eller permanent. Vid permanent skydd är ersättningen skattefri inkomst för skogsägaren. Inom Metso-programmet utförs också naturvård, och naturvårdsåtgärderna medför inga kostnader för skogsägaren.

- Skogsägare går med i Metso-programmet av många skäl, men ett av de viktigaste är att de vill bevara ett landskap eller en plats som är viktig för dem själva eller deras närmaste, säger Teiniranta.

Finlands miljöcentrals projekt Potentiaaliset tulvametsät ja metsäluhdat är ett riksomfattande utvecklingsprojekt som ingår i Metso-programmet och finansieras av Jord- och skogsbruksprogrammet. I projektet deltar också Finlands skogscentral, ProAgria Oulu ry och NTM-centralerna för Norra Österbotten och Egentliga Finland. Projektet avslutas nästa år.

Mer information om projektet och dess resultat (på finska) 

Mer information om skogsskydd och naturvård i Metso-programmet

En blöt lövsumpskog i Helsingfors. Både lövsumpskogar och svämskogar kan förekomma som stora områden nära vattendrag. Foto: Krister Karttunen

Fakta: 

Svämskogar och lövsumpskogar

  • Svämskogar och lövsumpskogar förekommer intill vattendrag, till exempel sjöar, åar, bäckar och också vid havet. Utmärkande för dem är att växtmiljön tidvis eller hela tiden är fuktig på grund av påverkan av ytvatten.
  • Trädbeståndet kan vara nästan uteslutande lövträd; glasbjörk, klibbal och gråal. Det kan också finnas mycket hägg och vide.
  • Svämskogarna är vanligtvis mycket vattniga vid vår- och höstflödena och klart torrare vid andra tider. Regelbundna flöden håller barrträd och risväxter borta, och det är också knappt med mossor. Däremot klarar sig många gräsväxter bra.
  • Det bildas ingen torv i svämskogarna. Svämskogarna kan vara både lundar och moskog.
  • Lövsumpskogar är däremot alltid blöta sänkor och gölar. Det växlar mellan blöt sumpmarksyta och torrare, trädbevuxna ytor. I lövsumpskogen bildas det långsamt torv, och den räknas därför som torvmark. 

Källa: Finlands miljöcentral

.