Ny handbok uppmuntrar till mångsidig användning av aska | Skogscentralen

Ny handbok uppmuntrar till mångsidig användning av aska

uutiskuva-tuhkalannoitus.jpg
Aska från värmeverk kan också användas för att bygga skogsvägar. Foto: Juha Vihavainen, XAMK
Varje år bildas en och en halv miljon ton aska i finländska förbränningsverk. Av den mängden skulle mycket mer än vad som sker i dag kunna återvinnas som skogsgödselmedel och som byggmaterial i skogsvägar. Tapio Ab har producerat en handbok för askproducenterna, där man berättar om askans egenskaper, kvaliteter och miljöpåverkan.

Nyhet 2.9.2020

En avsevärd del av askan från förbränningsanläggningar hamnar fortfarande på soptippen, trots att den skulle kunna användas för att gödsla skog eller till exempel som byggmaterial när man bygger skogsvägar. Effektivare tillvaratagande av askan skulle också kunna ge upphov till ny affärsverksamhet och nya jobb. 

I Tapios nya handbok Tuhka osana kestävää liiketoimintaa (ungefär Aska som en del av en hållbar affärsverksamhet) finns information om askans egenskaper och mängder i olika regioner. Handboken berättar också hur det lönar sig att använda och behandla olika sorters aska och hur askan påverkar miljön.  

– Det finns en växande efterfrågan på askhandboken och information om användning av aska. Mängden askgödsling av finländska skogar väntas öka mångfalt de kommande åren, säger Marko Ämmälä, expert på företagstjänster vid Finlands skogscentral. 

Aska förbättrar skogens tillväxt i flera år

I Finland askgödslas ungefär 10 000 hektar skog per år. Vid gödslingen sprider man trä-torvaska som innehåller många näringsämnen som är bra för trädens tillväxt. 

På lämpliga objekt ökar askgödslingen beståndets tillväxt med cirka 2,5-3 kubikmeter per hektar och år, och effekten håller i sig i flera år. Aska används som gödningsmedel speciellt på dikad torvmark. 

– Träsaska är bra att använda som gödslingsmedel i torvmarksskog eftersom man får askan tillbaka till skogen på ett sätt som gynnar alla parter. Mängden virke som binder kol ökar, och askgödsling är också cirkulärekonomi när det är som bäst. Men man ska förstås veta vilken aska som lönar sig att göra till gödselmedel, och där kommer handboken väl till pass, säger Ämmälä. 

Skogscentralen beviljar statligt Kemera-stöd för askgödsling. I maj i år utvidgades stödet så att det kan beviljas också för andra gödslingar än sådana som rättar till näringsobalans. 

Förutom att gödsla med används aska också i mark- och anläggningsarbeten som material i väggrunder och bullervallar. Varje år används cirka 100 miljoner ton stenmaterial till mark- och anläggningsarbeten, och en del av det skulle kunna ersättas med aska. Aska binder också stenmaterial och förbättrar på så sätt också till exempel vägarnas bärkraft. 

– På sistone har man fått mycket goda erfarenheter av aska som byggmaterial i till exempel skogsvägar, säger Ämmälä. 

Handboken Tuhka osana kestävää liiketoimintaa har producerats inom Tapios, Finlands skogscentrals och Sydöstra Finlands yrkeshögskolas gemensamma projekt Vastuullista liiketoimintaa tuhkasta https://tapio.fi/vastuullista-liiketoimintaa-tuhkasta/ . Projektet finansieras av EU:s landsbygdsfond och Jord- och skogsbruksministeriet.

.