Ny handbok sätter fart på upplösningen av dödsbon som äger skog

uutiskuva-kuolinpesa-opas.jpg
Den nya handboken innehåller anvisningar om hur man upplöser ett dödsbo.
Ungefär en tiondel av alla privata skogar i Finland ägs av dödsbon. Det lönar sig i allmänhet att upplösa ett dödsbo för att göra skötseln av skogsegendomen och beslutsfattandet i anslutning till den smidigare. Tapio Ab har gett ut en ny handbok, Kuolinpesästä sujuvaan metsänomistukseen, med information om dödsbon för skogsägare. Handboken har nu publicerats på finska på Finlands skogscentrals webbplats.

Den nya handboken innehåller anvisningar om hur man upplöser ett dödsbo. Med hjälp av handboken kan dödsbodelägare klarlägga hurdana mål de har för skogen och fundera på en lämplig form för skogsägandet.

Handboken ger sex exempel på upplösning av ett dödsbo. Med hjälp av dem får skogsdelägare information om skattepåföljderna och de praktiska arrangemangen vid olika alternativa arrangemang.

- Handboken är till stor hjälp för skogsägare och för fackmän som ger dem råd. Det finns över 40 000 dödsbon som äger skog i Finland. Nya dödsbon av den här typen uppkommer varje dag, säger Antti Pajula, ledande expert på skogsfastighetsstruktur vid Finlands skogscentral.

Det lönar sig att upplösa dödsboet i tid

Ett dödsbo bildas när en skogsägare avlider och skogen överförs på dennes arvingar, änka eller änkling eller mottagare som fastställts i ett testamente. Det är ofta svårt att sköta ett dödsbos skogsägor, eftersom frågor om skogsvård och avverkningar bara kan avgöras genom ett enhälligt beslut av delägarna.

- Dödsboet borde bara vara en tillfällig ägandeform. För att beslutsfattandet ska ske smidigt i fortsättningen är det bra att upplösa boet till en skogssammanslutning, bilda en samfälld skog eller sälja andelar på den fria marknaden eller till en av delägarna, säger Pajula.

Handboken beställdes av jord- och skogsbruksministeriet. Tapio Ab producerade handboken i samarbete med Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenterna MTK rf, Skogsindustrin rf och Finlands skogscentral. Handboken kan läsas på Finlands skogscentrals webbplats.